اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 716,348,531,706
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,935,154
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,925,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,925,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/21 1,935,154 1,925,378 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,348,531,706
  2 1397/08/20 1,934,454 1,924,681 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,088,946,522
  3 1397/08/19 1,935,315 1,925,532 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,405,871,465
  4 1397/08/18 1,936,465 1,926,669 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,828,902,504
  5 1397/08/17 1,936,125 1,926,329 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,702,424,682
  6 1397/08/16 1,935,785 1,925,990 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,576,116,898
  7 1397/08/15 1,935,446 1,925,651 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,449,978,978
  8 1397/08/14 1,934,833 1,925,037 0 0 387,058 0 15,002 372,056 716,221,586,525
  9 1397/08/13 1,932,317 1,922,538 0 0 387,058 0 15,002 372,056 715,291,890,616
  10 1397/08/12 1,932,133 1,922,377 0 0 387,058 0 15,002 372,056 715,231,918,902
  11 1397/08/11 1,929,179 1,919,447 0 0 387,058 0 15,002 372,056 714,141,677,059
  12 1397/08/10 1,928,840 1,919,107 0 0 387,058 0 15,002 372,056 714,015,286,201
  13 1397/08/09 1,928,501 1,918,768 0 0 387,058 0 15,002 372,056 713,889,064,623
  14 1397/08/08 1,922,119 1,912,435 0 0 387,058 0 15,002 372,056 711,532,875,951
  15 1397/08/07 1,921,636 1,911,951 0 0 387,058 0 15,002 372,056 711,352,988,460
  16 1397/08/06 1,917,224 1,907,570 0 0 387,058 0 15,002 372,056 709,722,728,127
  17 1397/08/05 1,914,786 1,905,152 0 0 387,058 0 15,002 372,056 708,823,231,621
  18 1397/08/04 1,918,991 1,909,363 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,390,013,467
  19 1397/08/03 1,918,650 1,909,023 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,263,305,784
  20 1397/08/02 1,918,310 1,908,682 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,136,766,836