اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 696,517,275,615
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,885,034
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,872,076
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,872,076
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/27 1,885,034 1,872,076 0 0 387,058 0 15,002 372,056 696,517,275,615
  2 1397/09/26 1,866,163 1,853,438 0 0 387,058 0 15,002 372,056 689,582,554,270
  3 1397/09/25 1,866,793 1,854,221 0 0 387,058 0 15,002 372,056 689,874,053,405
  4 1397/09/24 1,893,784 1,881,167 0 0 387,058 0 15,002 372,056 699,899,513,251
  5 1397/09/23 1,923,349 1,910,849 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,942,725,057
  6 1397/09/22 1,923,207 1,910,707 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,890,029,086
  7 1397/09/21 1,923,066 1,910,566 0 0 387,058 0 15,002 372,056 710,837,422,823
  8 1397/09/20 1,975,254 1,962,512 0 0 387,058 0 15,002 372,056 730,164,498,709
  9 1397/09/19 1,974,816 1,962,078 0 0 387,058 0 15,002 372,056 730,002,898,385
  10 1397/09/18 1,970,043 1,957,494 0 0 387,058 0 15,002 372,056 728,297,371,514
  11 1397/09/17 1,924,706 1,912,690 0 0 387,058 0 15,002 372,056 711,627,719,105
  12 1397/09/16 1,966,229 1,953,970 0 0 387,058 0 15,002 372,056 726,986,435,474
  13 1397/09/15 1,966,040 1,953,782 0 0 387,058 0 15,002 372,056 726,916,172,198
  14 1397/09/14 1,965,851 1,953,593 0 0 387,058 0 15,002 372,056 726,846,018,284
  15 1397/09/13 1,945,659 1,933,635 0 0 387,058 0 15,002 372,056 719,420,451,989
  16 1397/09/12 1,946,098 1,934,257 0 0 387,058 0 15,002 372,056 719,652,007,178
  17 1397/09/11 1,914,874 1,903,606 0 0 387,058 0 15,002 372,056 708,248,184,865
  18 1397/09/10 1,900,728 1,890,094 0 0 387,058 0 15,002 372,056 703,220,945,094
  19 1397/09/09 1,928,759 1,918,737 0 0 387,058 0 15,002 372,056 713,877,530,594
  20 1397/09/08 1,928,422 1,918,399 0 0 387,058 0 15,002 372,056 713,751,831,719