اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 424,512,536,401
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,148,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,140,991
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,140,991
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 1,148,242 1,140,991 0 0 387,058 0 15,002 372,056 424,512,536,401
  2 1397/05/27 1,142,278 1,135,106 0 0 387,058 0 15,002 372,056 422,322,839,278
  3 1397/05/26 1,165,401 1,158,052 0 0 387,058 0 15,002 372,056 430,860,214,974
  4 1397/05/25 1,165,313 1,157,963 0 0 387,058 0 15,002 372,056 430,827,260,696
  5 1397/05/24 1,165,224 1,157,875 0 0 387,058 0 15,002 372,056 430,794,362,449
  6 1397/05/23 1,163,499 1,156,179 0 0 387,058 0 15,002 372,056 430,163,444,055
  7 1397/05/22 1,177,900 1,170,486 0 0 387,058 0 15,002 372,056 435,486,524,978
  8 1397/05/21 1,176,108 1,168,715 0 0 387,058 0 15,002 372,056 434,827,368,783
  9 1397/05/20 1,180,269 1,172,875 0 0 387,058 0 15,002 372,056 436,375,112,684
  10 1397/05/19 1,205,116 1,197,548 0 0 387,058 0 15,002 372,056 445,554,906,438
  11 1397/05/18 1,205,022 1,197,454 0 0 387,058 0 15,002 372,056 445,519,919,088
  12 1397/05/17 1,204,928 1,197,360 0 0 387,058 0 15,002 372,056 445,484,990,381
  13 1397/05/16 1,168,059 1,160,789 0 0 387,058 0 15,002 372,056 431,878,566,370
  14 1397/05/15 1,134,369 1,127,401 0 0 387,058 0 15,002 372,056 419,456,449,407
  15 1397/05/14 1,123,495 1,116,695 0 0 387,058 0 15,002 372,056 415,473,125,359
  16 1397/05/13 1,114,248 1,107,634 0 0 387,058 0 15,002 372,056 412,101,910,448
  17 1397/05/12 1,150,259 1,143,468 0 0 387,058 0 15,002 372,056 425,433,993,497
  18 1397/05/11 1,150,137 1,143,345 0 0 387,058 0 15,002 372,056 425,388,502,349
  19 1397/05/10 1,150,015 1,143,223 0 0 387,058 0 15,002 372,056 425,343,080,267
  20 1397/05/09 1,185,251 1,178,239 0 0 387,058 0 15,002 372,056 438,370,902,621