اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,271,721,371
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,069,652
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,064,923
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,064,923
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری بانک دی
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری: محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت: نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 1,069,652 1,064,923 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,271,721,371
  2 1396/07/29 1,069,525 1,064,785 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,264,823,831
  3 1396/07/28 1,063,391 1,058,699 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,960,376,195
  4 1396/07/27 1,063,256 1,058,564 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,953,609,670
  5 1396/07/26 1,063,121 1,058,429 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,946,851,232
  6 1396/07/25 1,062,530 1,057,849 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,917,849,174
  7 1396/07/24 1,061,012 1,056,342 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,842,471,292
  8 1396/07/23 1,082,413 1,077,589 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,905,318,854
  9 1396/07/22 1,091,421 1,086,532 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,352,681,548
  10 1396/07/21 1,090,951 1,085,800 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,316,081,919
  11 1396/07/20 1,090,815 1,085,665 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,309,315,803
  12 1396/07/19 1,090,680 1,085,530 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,302,557,655
  13 1396/07/18 1,090,097 1,084,959 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,273,999,054
  14 1396/07/17 1,090,155 1,085,018 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,276,959,065
  15 1396/07/16 1,090,213 1,085,076 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,279,858,741
  16 1396/07/15 1,096,211 1,091,025 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,577,415,427
  17 1396/07/14 1,090,789 1,085,657 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,308,911,557
  18 1396/07/13 1,090,853 1,085,721 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,312,113,321
  19 1396/07/12 1,090,917 1,085,785 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,315,315,138
  20 1396/07/11 1,081,438 1,076,395 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,845,605,201
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق