اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 58,134,864,737
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,167,346
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,162,139
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,162,139
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,167,346 1,162,139 0 0 65,026 0 15,002 50,024 58,134,864,737
  2 1397/03/28 1,161,127 1,155,967 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,826,115,699
  3 1397/03/27 1,159,312 1,154,164 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,735,922,057
  4 1397/03/26 1,141,940 1,136,990 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,876,784,344
  5 1397/03/25 1,141,692 1,136,742 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,864,395,587
  6 1397/03/24 1,141,445 1,136,495 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,852,025,030
  7 1397/03/23 1,141,198 1,136,248 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,839,672,639
  8 1397/03/22 1,129,494 1,124,635 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,258,720,572
  9 1397/03/21 1,125,005 1,120,162 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,034,993,370
  10 1397/03/20 1,136,564 1,131,627 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,608,516,918
  11 1397/03/19 1,141,107 1,136,133 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,833,904,553
  12 1397/03/18 1,141,925 1,136,929 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,873,732,277
  13 1397/03/17 1,141,681 1,136,685 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,861,519,711
  14 1397/03/16 1,141,437 1,136,441 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,849,335,073
  15 1397/03/15 1,141,194 1,136,198 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,837,158,324
  16 1397/03/14 1,140,951 1,135,955 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,824,999,440
  17 1397/03/13 1,140,708 1,135,712 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,812,858,388
  18 1397/03/12 1,155,397 1,150,283 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,541,771,013
  19 1397/03/11 1,157,683 1,152,548 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,655,077,413
  20 1397/03/10 1,157,442 1,152,307 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,643,022,130
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق