اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,136,584,832
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,087,226
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,082,212
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,082,212
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,087,226 1,082,212 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,136,584,832
  2 1396/11/28 1,091,384 1,086,337 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,342,901,187
  3 1396/11/27 1,091,314 1,086,267 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,339,431,643
  4 1396/11/26 1,091,245 1,086,198 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,335,965,512
  5 1396/11/25 1,091,176 1,086,129 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,332,502,791
  6 1396/11/24 1,091,576 1,086,526 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,352,354,275
  7 1396/11/23 1,090,098 1,085,058 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,278,953,001
  8 1396/11/22 1,089,571 1,084,543 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,253,201,598
  9 1396/11/21 1,089,502 1,084,474 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,249,731,706
  10 1396/11/20 1,088,964 1,083,940 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,223,004,224
  11 1396/11/19 1,088,895 1,083,871 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,219,540,267
  12 1396/11/18 1,088,826 1,083,801 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,216,079,709
  13 1396/11/17 1,089,224 1,084,198 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,235,911,405
  14 1396/11/16 1,089,624 1,084,594 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,255,709,515
  15 1396/11/15 1,088,618 1,083,595 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,205,757,886
  16 1396/11/14 1,089,954 1,084,921 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,272,064,570
  17 1396/11/13 1,090,823 1,085,781 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,315,125,620
  18 1396/11/12 1,090,754 1,085,712 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,311,675,429
  19 1396/11/11 1,090,685 1,085,643 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,308,228,626
  20 1396/11/10 1,092,958 1,087,899 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,421,041,873
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق