اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 604,922,627,364
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,636,648
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,625,891
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,625,891
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/30 1,636,648 1,625,891 0 0 387,058 0 15,002 372,056 604,922,627,364
  2 1397/06/29 1,636,607 1,625,850 0 0 387,058 0 15,002 372,056 604,907,427,821
  3 1397/06/28 1,636,567 1,625,810 0 0 387,058 0 15,002 372,056 604,892,270,614
  4 1397/06/27 1,636,526 1,625,769 0 0 387,058 0 15,002 372,056 604,877,127,398
  5 1397/06/26 1,577,768 1,567,200 0 0 387,058 0 15,002 372,056 583,086,010,488
  6 1397/06/25 1,482,117 1,471,838 0 0 387,058 0 15,002 372,056 547,606,164,607
  7 1397/06/24 1,425,627 1,415,742 0 0 387,058 0 15,002 372,056 526,735,463,004
  8 1397/06/23 1,366,876 1,357,421 0 0 387,058 0 15,002 372,056 505,036,490,003
  9 1397/06/22 1,366,837 1,357,382 0 0 387,058 0 15,002 372,056 505,022,208,514
  10 1397/06/21 1,366,799 1,357,344 0 0 387,058 0 15,002 372,056 505,007,947,050
  11 1397/06/20 1,320,474 1,311,353 0 0 387,058 0 15,002 372,056 487,896,904,376
  12 1397/06/19 1,305,489 1,296,490 0 0 387,058 0 15,002 372,056 482,366,871,072
  13 1397/06/18 1,258,654 1,249,992 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,066,869,133
  14 1397/06/17 1,247,340 1,238,788 0 0 387,058 0 15,002 372,056 460,898,578,783
  15 1397/06/16 1,231,209 1,222,822 0 0 387,058 0 15,002 372,056 454,958,260,038
  16 1397/06/15 1,231,159 1,222,773 0 0 387,058 0 15,002 372,056 454,939,883,766
  17 1397/06/14 1,231,110 1,222,723 0 0 387,058 0 15,002 372,056 454,921,548,326
  18 1397/06/13 1,212,398 1,204,202 0 0 387,058 0 15,002 372,056 448,030,407,043
  19 1397/06/12 1,217,646 1,209,434 0 0 387,058 0 15,002 372,056 449,977,076,847
  20 1397/06/11 1,260,520 1,251,974 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,804,577,404