اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,500,375,618
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,134,992
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,129,465
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,129,465
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,134,992 1,129,465 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,500,375,618
  2 1396/12/26 1,123,354 1,117,933 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,923,465,782
  3 1396/12/25 1,120,613 1,115,209 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,787,190,628
  4 1396/12/24 1,120,548 1,115,144 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,783,984,731
  5 1396/12/23 1,120,484 1,115,080 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,780,782,159
  6 1396/12/22 1,105,364 1,100,092 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,030,984,411
  7 1396/12/21 1,095,625 1,090,447 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,548,540,627
  8 1396/12/20 1,095,087 1,089,922 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,522,250,580
  9 1396/12/19 1,092,126 1,086,983 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,375,245,120
  10 1396/12/18 1,087,234 1,082,122 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,132,076,172
  11 1396/12/17 1,087,164 1,082,052 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,128,556,767
  12 1396/12/16 1,087,094 1,081,981 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,125,040,748
  13 1396/12/15 1,087,507 1,082,391 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,145,536,142
  14 1396/12/14 1,080,350 1,075,369 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,794,266,497
  15 1396/12/13 1,071,753 1,066,839 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,367,551,349
  16 1396/12/12 1,066,470 1,061,598 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,105,380,896
  17 1396/12/11 1,066,867 1,061,999 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,125,434,623
  18 1396/12/10 1,066,796 1,061,927 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,121,857,583
  19 1396/12/09 1,066,724 1,061,856 0 0 65,026 0 15,002 50,024 53,118,283,924
  20 1396/12/08 1,063,828 1,058,989 0 0 65,026 0 15,002 50,024 52,974,876,627
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi