اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,544,292,896
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,095,431
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,090,362
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,090,362
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,095,431 1,090,362 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,544,292,896
  2 1396/10/25 1,093,094 1,088,061 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,429,169,600
  3 1396/10/24 1,095,926 1,090,887 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,570,546,099
  4 1396/10/23 1,103,566 1,098,484 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,950,556,123
  5 1396/10/22 1,105,362 1,100,265 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,039,658,451
  6 1396/10/21 1,105,291 1,100,195 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,036,134,726
  7 1396/10/20 1,105,221 1,100,124 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,032,614,445
  8 1396/10/19 1,098,793 1,093,728 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,712,669,365
  9 1396/10/18 1,099,021 1,093,954 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,723,975,211
  10 1396/10/17 1,102,205 1,097,130 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,882,832,258
  11 1396/10/16 1,100,735 1,095,654 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,808,982,853
  12 1396/10/15 1,101,645 1,096,538 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,853,193,925
  13 1396/10/14 1,101,577 1,096,470 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,849,802,628
  14 1396/10/13 1,101,509 1,096,402 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,846,414,697
  15 1396/10/12 1,104,196 1,099,076 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,980,190,942
  16 1396/10/11 1,096,554 1,091,476 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,600,005,737
  17 1396/10/10 1,088,511 1,083,479 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,199,949,125
  18 1396/10/09 1,095,143 1,090,082 0 0 65,026 0 15,002 50,024 54,530,242,153
  19 1396/10/08 1,105,808 1,100,678 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,060,306,277
  20 1396/10/07 1,105,738 1,100,608 0 0 65,026 0 15,002 50,024 55,056,815,392
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق