اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 50,024
تعداد واحدهای باقی مانده: 449,976
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,412,812,524
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,133,210
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,127,715
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,127,715
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
مدیر سرمایه گذاری : محمد همتی روزبهانی ,مهدی حیدرنیا ,محسن بهشتی نامدار
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 1,133,210 1,127,715 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,412,812,524
  2 1397/02/03 1,125,893 1,120,455 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,049,636,228
  3 1397/02/02 1,148,611 1,143,001 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,177,476,198
  4 1397/02/01 1,150,672 1,145,045 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,279,754,202
  5 1397/01/31 1,157,323 1,151,633 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,609,292,985
  6 1397/01/30 1,157,265 1,151,574 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,606,361,054
  7 1397/01/29 1,157,203 1,151,513 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,603,279,256
  8 1397/01/28 1,159,597 1,153,886 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,721,987,311
  9 1397/01/27 1,158,831 1,153,126 0 0 65,026 0 15,002 50,024 57,683,986,856
  10 1397/01/26 1,144,492 1,138,900 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,972,353,604
  11 1397/01/25 1,144,074 1,138,485 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,951,578,814
  12 1397/01/24 1,144,013 1,138,424 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,948,522,112
  13 1397/01/23 1,143,952 1,138,363 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,945,468,676
  14 1397/01/22 1,143,891 1,138,302 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,942,418,501
  15 1397/01/21 1,142,568 1,136,985 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,876,547,970
  16 1397/01/20 1,129,803 1,124,305 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,242,225,334
  17 1397/01/19 1,135,732 1,130,186 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,536,442,226
  18 1397/01/18 1,125,569 1,120,095 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,031,609,963
  19 1397/01/17 1,128,432 1,122,934 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,173,655,516
  20 1397/01/16 1,128,371 1,122,873 0 0 65,026 0 15,002 50,024 56,170,618,237
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi