اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 788,931,864,241
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,137,391
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,120,465
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,120,465
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/27 2,137,391 2,120,465 0 0 387,058 0 15,002 372,056 788,931,864,241
  2 1397/11/26 2,196,724 2,179,519 0 0 387,058 0 15,002 372,056 810,903,279,957
  3 1397/11/25 2,196,811 2,179,606 0 0 387,058 0 15,002 372,056 810,935,543,231
  4 1397/11/24 2,196,898 2,179,693 0 0 387,058 0 15,002 372,056 810,967,806,609
  5 1397/11/23 2,276,671 2,258,997 0 0 387,058 0 15,002 372,056 840,473,484,607
  6 1397/11/22 2,379,794 2,361,392 0 0 387,058 0 15,002 372,056 878,569,902,942
  7 1397/11/21 2,379,886 2,361,484 0 0 387,058 0 15,002 372,056 878,604,299,143
  8 1397/11/20 2,369,437 2,351,209 0 0 387,058 0 15,002 372,056 874,781,321,047
  9 1397/11/19 2,369,528 2,351,300 0 0 387,058 0 15,002 372,056 874,815,426,122
  10 1397/11/18 2,369,620 2,351,392 0 0 387,058 0 15,002 372,056 874,849,531,307
  11 1397/11/17 2,369,712 2,351,484 0 0 387,058 0 15,002 372,056 874,883,636,602
  12 1397/11/16 2,295,870 2,278,334 0 0 387,058 0 15,002 372,056 847,667,980,680
  13 1397/11/15 2,253,115 2,236,031 0 0 387,058 0 15,002 372,056 831,928,707,133
  14 1397/11/14 2,330,111 2,312,530 0 0 387,058 0 15,002 372,056 860,390,802,825
  15 1397/11/13 2,398,661 2,380,632 0 0 387,058 0 15,002 372,056 885,728,586,852
  16 1397/11/12 2,490,531 2,471,880 0 0 387,058 0 15,002 372,056 919,677,602,913
  17 1397/11/11 2,490,624 2,471,973 0 0 387,058 0 15,002 372,056 919,712,529,255
  18 1397/11/10 2,490,718 2,472,067 0 0 387,058 0 15,002 372,056 919,747,455,710
  19 1397/11/09 2,597,614 2,578,207 0 0 387,058 0 15,002 372,056 959,237,503,683
  20 1397/11/08 2,513,377 2,494,560 0 0 387,058 0 15,002 372,056 928,116,086,602