اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 464,838,407,697
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,255,160
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,249,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,249,378
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 1,255,160 1,249,378 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,838,407,697
  2 1397/04/28 1,254,874 1,249,091 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,731,920,263
  3 1397/04/27 1,254,588 1,248,805 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,625,572,061
  4 1397/04/26 1,255,173 1,249,713 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,963,271,088
  5 1397/04/25 1,254,045 1,248,712 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,590,943,989
  6 1397/04/24 1,253,447 1,248,342 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,452,957,464
  7 1397/04/23 1,252,487 1,247,740 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,229,279,059
  8 1397/04/22 1,251,317 1,247,153 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,010,668,240
  9 1397/04/21 1,250,847 1,246,682 0 0 387,058 0 15,002 372,056 463,835,577,830
  10 1397/04/20 1,250,377 1,246,212 0 0 387,058 0 15,002 372,056 463,660,702,568
  11 1397/04/19 1,252,041 1,248,647 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,566,621,914
  12 1397/04/18 1,252,900 1,250,078 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,099,146,407
  13 1397/04/17 1,252,347 1,249,526 0 0 387,058 0 15,002 372,056 464,893,483,974
  14 1397/04/16 1,252,081 1,250,031 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,081,660,423
  15 1397/04/15 1,253,265 1,251,400 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,590,825,627
  16 1397/04/14 1,252,636 1,250,771 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,356,973,317
  17 1397/04/13 1,252,008 1,250,144 0 0 387,058 0 15,002 372,056 465,123,399,927
  18 1397/04/12 1,248,327 1,246,936 0 0 387,058 0 15,002 372,056 463,929,855,596
  19 1397/04/11 1,244,036 1,243,270 0 0 387,058 0 15,002 372,056 462,566,085,388
  20 1397/04/10 1,242,305 1,241,570 0 0 387,058 0 15,002 372,056 461,933,445,556