اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 81,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 824,081,892,936
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,983,056
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,967,759
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,967,759
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 1,983,056 1,967,759 0 0 433,794 0 15,002 418,792 824,081,892,936
  2 1397/12/26 1,981,140 1,965,868 0 0 433,794 0 15,002 418,792 823,289,831,168
  3 1397/12/25 1,978,814 1,963,548 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,318,265,267
  4 1397/12/24 1,979,558 1,964,287 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,627,854,798
  5 1397/12/23 1,979,634 1,964,363 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,659,607,958
  6 1397/12/22 1,979,710 1,964,439 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,691,361,221
  7 1397/12/21 1,979,766 1,964,495 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,714,769,308
  8 1397/12/20 1,978,552 1,963,291 0 0 433,794 0 15,002 418,792 822,210,632,189
  9 1397/12/19 1,975,955 1,960,705 0 0 433,794 0 15,002 418,792 821,127,536,749
  10 1397/12/18 1,972,985 1,957,759 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,893,957,895
  11 1397/12/17 1,970,593 1,955,386 0 0 433,794 0 15,002 418,792 818,899,807,114
  12 1397/12/16 1,970,669 1,955,461 0 0 433,794 0 15,002 418,792 818,931,434,436
  13 1397/12/15 1,970,744 1,955,537 0 0 433,794 0 15,002 418,792 818,963,061,860
  14 1397/12/14 1,965,880 1,951,082 0 0 433,794 0 15,002 418,792 817,097,481,536
  15 1397/12/13 1,993,250 1,978,416 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,544,731,178
  16 1397/12/12 2,002,368 1,987,635 0 0 433,794 0 15,002 418,792 832,405,651,411
  17 1397/12/11 1,991,013 1,976,529 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,754,374,598
  18 1397/12/10 1,963,332 1,949,198 0 0 433,794 0 15,002 418,792 816,308,331,487
  19 1397/12/09 1,963,403 1,949,268 0 0 433,794 0 15,002 418,792 816,338,019,235
  20 1397/12/08 1,963,474 1,949,339 0 0 433,794 0 15,002 418,792 816,367,707,079