اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 739,072,390,709
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,996,674
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,986,455
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,986,455
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 1,996,674 1,986,455 0 0 387,058 0 15,002 372,056 739,072,390,709
  2 1397/07/23 1,942,951 1,933,166 0 0 387,058 0 15,002 372,056 719,245,860,818
  3 1397/07/22 1,911,409 1,902,009 0 0 387,058 0 15,002 372,056 707,653,799,452
  4 1397/07/21 1,966,954 1,957,122 0 0 387,058 0 15,002 372,056 728,159,020,612
  5 1397/07/20 2,020,172 2,009,928 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,805,610,560
  6 1397/07/19 2,019,820 2,009,576 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,674,785,725
  7 1397/07/18 2,019,469 2,009,225 0 0 387,058 0 15,002 372,056 747,544,136,331
  8 1397/07/17 2,081,062 2,070,334 0 0 387,058 0 15,002 372,056 770,280,016,940
  9 1397/07/16 2,051,128 2,040,659 0 0 387,058 0 15,002 372,056 759,239,395,192
  10 1397/07/15 2,114,454 2,103,494 0 0 387,058 0 15,002 372,056 782,617,707,575
  11 1397/07/14 2,238,607 2,226,676 0 0 387,058 0 15,002 372,056 828,448,113,394
  12 1397/07/13 2,181,778 2,170,140 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,413,573,576
  13 1397/07/12 2,181,448 2,169,810 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,290,992,811
  14 1397/07/11 2,181,119 2,169,481 0 0 387,058 0 15,002 372,056 807,168,427,343
  15 1397/07/10 2,152,726 2,141,309 0 0 387,058 0 15,002 372,056 796,686,778,531
  16 1397/07/09 2,127,469 2,116,255 0 0 387,058 0 15,002 372,056 787,365,276,127
  17 1397/07/08 2,060,233 2,049,266 0 0 387,058 0 15,002 372,056 762,441,793,872
  18 1397/07/07 1,988,542 1,976,803 0 0 387,058 0 15,002 372,056 735,481,268,580
  19 1397/07/06 1,917,793 1,906,063 0 0 387,058 0 15,002 372,056 709,162,024,425
  20 1397/07/05 1,917,625 1,905,895 0 0 387,058 0 15,002 372,056 709,099,656,784