اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 372,056
تعداد واحدهای باقی مانده: 127,944
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 930,331,181,882
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,519,374
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,500,514
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,500,514
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/02 2,519,374 2,500,514 0 0 387,058 0 15,002 372,056 930,331,181,882
  2 1397/11/01 2,520,424 2,501,556 0 0 387,058 0 15,002 372,056 930,718,959,664
  3 1397/10/30 2,522,198 2,503,320 0 0 387,058 0 15,002 372,056 931,375,363,397
  4 1397/10/29 2,521,970 2,503,099 0 0 387,058 0 15,002 372,056 931,293,011,823
  5 1397/10/28 2,519,669 2,500,818 0 0 387,058 0 15,002 372,056 930,444,453,685
  6 1397/10/27 2,519,634 2,500,783 0 0 387,058 0 15,002 372,056 930,431,493,615
  7 1397/10/26 2,519,600 2,500,749 0 0 387,058 0 15,002 372,056 930,418,589,814
  8 1397/10/25 2,474,962 2,456,923 0 0 387,058 0 15,002 372,056 914,112,861,112
  9 1397/10/24 2,520,940 2,502,767 0 0 387,058 0 15,002 372,056 931,169,622,943
  10 1397/10/23 2,564,290 2,545,884 0 0 387,058 0 15,002 372,056 947,211,546,438
  11 1397/10/22 2,464,835 2,447,051 0 0 387,058 0 15,002 372,056 910,439,824,846
  12 1397/10/21 2,365,389 2,348,297 0 0 387,058 0 15,002 372,056 873,697,932,003
  13 1397/10/20 2,365,353 2,348,261 0 0 387,058 0 15,002 372,056 873,684,607,412
  14 1397/10/19 2,365,317 2,348,225 0 0 387,058 0 15,002 372,056 873,671,290,720
  15 1397/10/18 2,285,974 2,269,479 0 0 387,058 0 15,002 372,056 844,373,225,066
  16 1397/10/17 2,292,429 2,275,976 0 0 387,058 0 15,002 372,056 846,790,539,159
  17 1397/10/16 2,211,207 2,195,314 0 0 387,058 0 15,002 372,056 816,779,687,962
  18 1397/10/15 2,121,427 2,105,551 0 0 387,058 0 15,002 372,056 783,382,794,354
  19 1397/10/14 2,101,517 2,085,890 0 0 387,058 0 15,002 372,056 776,068,013,106
  20 1397/10/13 2,101,503 2,085,876 0 0 387,058 0 15,002 372,056 776,062,860,456