ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,058 44.37 62,015 32.49 117,786 26.18 269,881 55.47
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 38,576 53.4 124,524 65.25 324,600 72.17 206,970 42.54
سایر دارایی ها 1,482 2.05 4,297 2.25 7,376 1.64 9,643 1.98
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 32,058 44.37 62,015 32.49 117,786 26.18 269,881 55.47
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد