ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,700 50.66 31,752 57.92 31,844 58.23 34,603 60.85
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 24,780 47.01 22,759 41.51 22,576 41.28 21,931 38.57
سایر دارایی ها 1,074 2.03 306 0.55 265 0.48 325 0.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,700 50.66 31,752 57.92 31,844 58.23 34,603 60.85
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi