ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,902 47.93 28,804 54.32 29,892 55.29 29,604 55.29
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 25,475 49.04 21,986 41.46 23,912 44.23 23,655 44.18
سایر دارایی ها 1,361 2.62 2,166 4.08 251 0.46 275 0.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 24,902 47.93 28,804 54.32 29,892 55.29 29,604 55.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق