ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,631 49.04 30,338 55.91 31,200 56.95 32,263 57.8
اوراق 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 25,207 48.23 23,555 43.41 23,214 42.37 23,092 41.37
سایر دارایی ها 1,236 2.36 360 0.66 366 0.66 459 0.82
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 25,631 49.04 30,338 55.91 31,200 56.95 32,263 57.8
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق