ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/29 269,881 55.47 % 0 0 % 0 0 % 206,970 42.54 % 9,643 1.98 % 269,881 55.47 %
2 1397/04/28 269,881 55.49 % 0 0 % 0 0 % 206,970 42.55 % 9,522 1.96 % 269,881 55.49 %
3 1397/04/27 269,881 55.5 % 0 0 % 0 0 % 206,970 42.56 % 9,402 1.93 % 269,881 55.5 %
4 1397/04/26 254,797 52.9 % 0 0 % 0 0 % 217,596 45.17 % 9,282 1.93 % 254,797 52.9 %
5 1397/04/25 248,898 50.56 % 0 0 % 0 0 % 234,242 47.58 % 9,155 1.86 % 248,898 50.56 %
6 1397/04/24 238,256 46.84 % 0 0 % 0 0 % 261,365 51.39 % 9,014 1.77 % 238,256 46.84 %
7 1397/04/23 221,524 41.89 % 0 0 % 0 0 % 298,421 56.43 % 8,862 1.68 % 221,524 41.89 %
8 1397/04/22 194,348 36.74 % 0 0 % 0 0 % 325,888 61.61 % 8,690 1.64 % 194,348 36.74 %
9 1397/04/21 194,348 36.76 % 0 0 % 0 0 % 325,888 61.63 % 8,503 1.61 % 194,348 36.76 %
10 1397/04/20 194,348 36.77 % 0 0 % 0 0 % 325,888 61.66 % 8,315 1.57 % 194,348 36.77 %