ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 29,604 55.3 % 0 0 % 23,655 44.19 % 275 0.51 % 29,604 55.3 %
2 1396/07/29 29,673 55.44 % 0 0 % 23,350 43.62 % 502 0.94 % 29,673 55.44 %
3 1396/07/28 29,375 55.09 % 0 0 % 23,449 43.98 % 493 0.93 % 29,375 55.09 %
4 1396/07/27 29,375 55.1 % 0 0 % 23,449 43.99 % 484 0.91 % 29,375 55.1 %
5 1396/07/26 29,375 55.11 % 0 0 % 23,449 44 % 475 0.89 % 29,375 55.11 %
6 1396/07/25 29,302 54.86 % 0 0 % 23,645 44.27 % 466 0.87 % 29,302 54.86 %
7 1396/07/24 29,234 54.81 % 0 0 % 23,645 44.33 % 457 0.86 % 29,234 54.81 %
8 1396/07/23 30,204 55.57 % 0 0 % 23,698 43.6 % 448 0.83 % 30,204 55.57 %
9 1396/07/22 30,607 55.9 % 0 0 % 23,704 43.29 % 439 0.8 % 30,607 55.9 %
10 1396/07/21 30,577 55.89 % 0 0 % 23,704 43.33 % 430 0.79 % 30,577 55.89 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق