ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/25 32,263 57.8 % 0 0 % 23,092 41.37 % 459 0.82 % 32,263 57.8 %
2 1396/09/24 31,929 57.62 % 0 0 % 23,092 41.67 % 391 0.71 % 31,929 57.62 %
3 1396/09/23 31,929 57.63 % 0 0 % 23,092 41.68 % 385 0.7 % 31,929 57.63 %
4 1396/09/22 31,929 57.63 % 0 0 % 23,092 41.68 % 380 0.69 % 31,929 57.63 %
5 1396/09/21 31,860 57.7 % 0 0 % 22,983 41.62 % 374 0.68 % 31,860 57.7 %
6 1396/09/20 32,131 57.91 % 0 0 % 22,983 41.42 % 368 0.66 % 32,131 57.91 %
7 1396/09/19 32,167 57.83 % 0 0 % 22,879 41.13 % 575 1.03 % 32,167 57.83 %
8 1396/09/18 32,207 57.86 % 0 0 % 23,095 41.49 % 356 0.64 % 32,207 57.86 %
9 1396/09/17 31,542 57.36 % 0 0 % 23,095 42 % 351 0.64 % 31,542 57.36 %
10 1396/09/16 31,542 57.37 % 0 0 % 23,095 42 % 345 0.63 % 31,542 57.37 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق