صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/12/28 1396/12/28 گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30-11-1396 دانلود
1396/12/28 1396/12/28 صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به 30-11-1396 (حسابرسی شده) دانلود
1396/12/22 1396/12/22 گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30-11-1396 دانلود
1396/12/21 1396/12/21 صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 30-11-1396 دانلود
1396/10/03 1396/10/03 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30-08-1396 دانلود
1396/09/29 1396/09/29 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30-08-1396 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
1396/06/27 1396/06/27 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396-05-31 دانلود
1396/06/27 1396/06/27 صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به 31-05-1396 دانلود
1396/03/24 1396/03/24 صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی 1 ماهه و 14 روزه منتهی به 30-08-1395( حسابرسی نشده ) دانلود
1396/03/24 1396/03/24 گزارش عملکرد برای دوره میانی سه ماه منتهی به 31-02-1396 دانلود
1396/03/24 1396/03/24 گزارش عملکرد برای دوره مالی 1 ماه و 14 روزه منتهی به 30-08-1395 دانلود
1396/03/24 1396/03/24 صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره میانی 3ماهه منتهی به 31-02-1396( حسابرسی نشده ) دانلود
1396/01/29 1396/01/29 صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی 4 ماهه و 14 روزه منتهی به 30-11-1395( حسابرسی شده ) دانلود
1396/01/29 1396/01/29 گزارش عملکرد برای دوره مالی 4 ماه و 14 روزه منتهی به 30-11-1395 دانلود
1395/12/28 1395/12/28 صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی منتهی به 30-11-1395 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi