مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه کثیرالانتشار صندوق مربوط به مجمع 1397/02/02 دریافت خبر 1397/04/24
2 مجمع مورخ 1397/02/02 ( تغییرات اساسنامه ) دریافت خبر 1397/04/24
3 مجمع مورخ 1397/02/02 ( تغییرات امیدنامه ) دریافت خبر 1397/04/24
4 لیست حاضرین مجمع 1397/02/02 دریافت خبر 1397/02/02
5 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/07/30 دریافت خبر 1396/08/27
6 لیست حاضرین مجمع 30-07-1396 دریافت خبر 1396/07/30
7 تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 96/03/07 در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و برگزاری مجامع دریافت خبر 1396/04/28
8 تصویب مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر 1396/04/27
9 صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر 1396/04/17
10 دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر 1396/03/01
11 تصویب مجمع مورخ 1396/02/04 در خصوص تغییر آدرس دریافت خبر 1396/02/20
12 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر 1396/02/12