رديف نام تعداد
1 کارگزاری بانک دی 700
2 بانک دی 34,300