دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/07 در محل . . .
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست