دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصویب صورتجلسه مجمع مورخ 96/03/07 در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و برگزاری مجامع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/07 در محل اقامت مدیر صندوق ، واقع در . . .
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست