صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/24 6,172,701 6,125,470 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,599,245,029,076
182 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/23 6,172,923 6,125,692 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,599,339,508,196
183 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/22 6,084,182 6,038,048 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,562,149,081,009
184 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/21 6,084,399 6,038,266 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,562,241,450,577
185 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/20 6,338,181 6,291,077 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,669,518,010,902
186 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/19 6,465,875 6,417,949 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,723,354,067,945
187 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/18 6,528,517 6,480,827 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,750,035,065,129
188 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/17 6,528,743 6,481,052 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,750,130,839,896
189 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/16 6,528,969 6,481,278 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,750,226,616,249
190 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/15 6,335,556 6,288,818 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,668,559,122,865
191 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/14 6,265,643 6,219,812 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,639,277,720,777
192 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/13 6,112,868 6,068,095 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,574,899,102,146
193 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/12 6,242,979 6,197,461 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,629,793,254,644
194 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/11 6,472,144 6,425,083 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,726,381,114,103
195 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/10 6,472,372 6,425,310 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,726,477,657,271
196 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/09 6,472,599 6,425,538 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,726,574,202,009
197 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/08 6,472,827 6,425,765 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,726,670,748,316
198 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/07 6,256,579 6,211,203 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,635,624,657,227
199 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/06 6,045,616 6,001,469 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,546,627,457,726
200 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/05 5,818,861 5,776,169 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,451,025,083,858