صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/01 36,354,577 36,157,012 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,327,157,166,975
22 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/31 35,321,627 35,085,701 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,169,316,598,361
23 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/30 36,123,879 35,923,383 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,292,735,662,639
24 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/29 36,526,822 36,333,841 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,353,210,133,826
25 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/28 37,150,821 36,968,874 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,446,772,021,902
26 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/27 38,221,213 38,036,172 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,604,021,433,831
27 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/26 38,222,135 38,037,094 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,604,157,273,143
28 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/25 38,223,057 38,038,016 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,604,293,113,153
29 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/24 38,479,045 38,294,779 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,642,122,917,045
30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/23 37,486,599 37,307,033 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,496,594,467,992
31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/22 36,860,287 36,683,323 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,404,700,740,431
32 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/21 35,820,401 35,651,401 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,252,663,508,865
33 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/20 36,012,702 35,842,188 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,280,772,975,567
34 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/19 36,013,555 35,843,041 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,280,898,655,300
35 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/18 36,014,408 35,843,894 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,281,024,335,695
36 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/17 35,858,275 35,688,865 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,258,183,262,369
37 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/16 35,005,040 34,840,238 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,133,151,679,933
38 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/15 34,028,110 33,871,040 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,990,355,821,040
39 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/14 33,591,609 33,436,000 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,926,259,690,593
40 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/13 32,785,884 32,627,357 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,807,119,008,843