صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/12 32,786,676 32,628,149 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,807,235,686,404
42 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/11 32,787,468 32,628,941 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,807,352,364,595
43 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/10 32,750,809 32,592,324 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,801,957,498,648
44 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/09 31,747,601 31,586,829 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,653,813,931,967
45 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/08 28,728,774 28,574,515 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,209,997,608,522
46 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/07 28,772,339 28,618,967 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,216,546,857,291
47 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/06 27,881,924 27,734,250 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,086,197,967,868
48 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/05 27,882,654 27,734,981 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,086,305,622,342
49 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/04 27,883,385 27,735,711 0 0 440,653 0 293,319 147,334 4,086,413,277,417
50 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/03 27,156,211 27,012,386 0 0 440,653 0 293,319 147,334 3,979,842,807,490
51 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/02 26,303,331 26,161,497 0 0 440,653 86,000 293,319 147,334 3,854,477,989,817
52 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/04/01 24,588,213 24,491,132 0 0 440,653 51,000 207,319 233,334 5,714,613,906,003
53 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/31 24,069,889 23,991,936 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,821,723,246,138
54 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/30 23,380,910 23,263,798 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,614,688,602,366
55 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/29 23,380,774 23,263,661 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,614,649,809,834
56 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/28 23,381,354 23,264,241 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,614,814,612,797
57 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/27 23,381,933 23,264,820 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,614,979,416,532
58 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/26 22,663,449 22,534,183 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,407,234,339,621
59 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/25 21,944,732 21,809,794 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,201,265,860,862
60 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/24 22,013,416 21,878,741 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,220,869,854,617