صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/23 21,953,288 21,806,232 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,200,253,222,796
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/22 21,953,992 21,806,936 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,200,453,377,080
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/21 21,954,696 21,807,640 0 0 440,653 0 156,319 284,334 6,200,653,532,232
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/20 21,128,533 20,992,493 0 0 440,653 0 156,319 284,334 5,968,879,634,331
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/19 20,758,422 20,624,825 0 0 440,653 0 156,319 284,334 5,864,338,990,793
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/18 21,463,111 21,324,545 0 0 440,653 80,000 156,319 284,334 6,063,293,306,860
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/17 21,147,145 21,030,458 0 0 440,653 0 76,319 364,334 7,662,110,995,134
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/16 20,446,827 20,331,537 0 0 440,653 0 76,319 364,334 7,407,470,139,675
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/15 20,447,389 20,332,099 0 0 440,653 0 76,319 364,334 7,407,674,952,980
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/14 20,447,951 20,332,661 0 0 440,653 0 76,319 364,334 7,407,879,766,895
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/13 20,448,513 20,333,223 0 0 440,653 0 76,319 364,334 7,408,084,581,423
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/12 19,743,283 19,622,034 0 0 440,653 60,000 76,319 364,334 7,148,974,077,577
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/11 19,128,899 19,019,505 0 0 440,653 0 16,319 424,334 8,070,622,628,776
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/10 18,585,959 18,471,955 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,838,278,547,349
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/09 17,851,964 17,731,532 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,092,014,395
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/08 17,852,540 17,732,108 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,336,358,589
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/07 17,853,116 17,732,684 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,580,703,416
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/06 18,279,150 18,156,735 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,704,520,122,177
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/05 18,642,754 18,517,961 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,857,800,465,309
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/04 18,643,351 18,518,558 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,858,053,710,792