صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/03 18,643,947 18,519,155 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,858,306,956,938
82 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/02 18,010,292 17,882,346 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,087,548,936
83 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/01 18,010,901 17,882,955 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,345,717,631
84 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/31 18,011,509 17,883,563 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,603,887,002
85 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/30 17,492,699 17,368,808 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,370,175,618,566
86 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/29 16,979,763 16,859,153 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,153,911,652,080
87 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/28 16,279,751 16,162,977 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,858,500,637,664
88 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/27 16,700,886 16,586,646 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,038,277,951,911
89 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/26 16,438,939 16,327,024 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,111,319,488
90 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/25 16,439,474 16,327,559 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,338,272,039
91 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/24 16,440,009 16,328,093 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,565,225,265
92 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/23 15,941,007 15,831,097 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,717,672,795,337
93 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/22 15,938,968 15,830,855 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,717,569,923,640
94 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/21 15,429,129 15,322,277 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,501,763,012,583
95 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/20 14,868,062 14,778,044 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,270,826,660,888
96 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/19 14,284,131 14,189,975 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,021,288,795,168
97 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/18 14,284,583 14,190,427 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,021,480,668,018
98 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/17 14,285,035 14,190,879 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,021,672,541,443
99 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/16 13,942,874 13,849,947 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,877,003,386,336
100 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/15 13,545,759 13,456,351 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,709,987,082,264