صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/14 13,596,417 13,506,916 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,731,443,727,541
102 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/13 13,540,524 13,451,468 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,707,915,188,541
103 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/12 13,002,991 12,917,447 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,481,312,020,817
104 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/11 13,003,402 12,917,859 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,481,486,577,395
105 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/10 13,003,814 12,918,270 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,481,661,134,496
106 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/09 12,534,465 12,459,227 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,286,873,709,222
107 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/08 12,130,390 12,051,937 0 0 440,653 0 16,319 424,334 5,114,046,599,569
108 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/07 11,775,985 11,698,710 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,964,160,424,127
109 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/06 11,523,141 11,447,924 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,857,743,409,816
110 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/05 11,074,014 10,994,096 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,665,168,712,942
111 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/04 11,074,396 10,994,478 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,665,330,945,571
112 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/03 11,074,779 10,994,861 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,665,493,178,683
113 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/02 10,918,775 10,840,090 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,599,818,804,694
114 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/01 10,606,895 10,540,483 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,472,685,316,338
115 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/31 10,239,636 10,174,089 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,317,212,079,493
116 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/30 10,061,992 9,997,545 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,242,298,204,867
117 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/29 9,727,917 9,663,497 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,100,550,406,415
118 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/28 9,728,228 9,663,808 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,100,682,321,832
119 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/27 9,728,538 9,664,119 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,100,814,237,642
120 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/26 8,999,118 8,940,369 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,793,702,583,904