صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/25 9,071,314 9,012,778 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,824,428,121,977
122 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/24 9,265,202 9,205,495 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,906,204,596,072
123 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/23 9,076,716 9,018,501 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,826,856,611,489
124 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/22 9,325,189 9,265,705 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,931,753,813,477
125 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/21 9,325,477 9,265,994 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,931,876,120,613
126 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/20 9,325,766 9,266,282 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,931,998,428,114
127 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/19 9,388,065 9,328,145 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,958,249,025,476
128 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/18 9,298,100 9,238,894 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,920,376,692,877
129 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/17 9,579,822 9,518,391 0 0 440,653 0 16,319 424,334 4,038,976,886,278
130 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/16 9,464,562 9,404,044 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,990,455,591,237
131 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/15 9,099,524 9,040,709 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,836,280,090,454
132 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/14 9,099,809 9,040,993 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,836,400,893,441
133 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/13 9,100,093 9,041,278 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,836,521,696,790
134 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/12 9,100,378 9,041,563 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,836,642,500,500
135 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/11 9,100,663 9,041,847 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,836,763,304,570
136 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/10 9,264,601 9,204,492 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,905,778,940,556
137 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/09 8,972,320 8,912,087 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,781,701,476,874
138 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/08 8,603,920 8,544,714 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,625,812,839,009
139 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/07 8,604,122 8,544,916 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,625,898,533,200
140 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/06 8,604,407 8,545,201 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,626,019,416,001