صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ( افزودن نماد دماوند و بگیلان ) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه