امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/09/13 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/07 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ 1397/10/19 تغییرات امیدنامه
1397/07/22 مجمع مورخ 1397/07/21 ( افزودن نماد دماوند و بگیلان ) تغییرات امیدنامه
1397/04/24 تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع 1397/02/02 تغییرات امیدنامه
1396/04/28 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه