صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۸۷,۸۱۲ ۸۴.۳۴ ۲,۰۹۸,۳۹۵ ۸۴.۹۵ ۲,۱۹۱,۳۵۵ ۸۰.۲۱ ۲,۴۱۵,۸۶۰ ۷۵.۱۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷۲,۷۷۰ ۱۰.۴۴ ۹۲,۳۷۰ ۳.۷۴ ۹۸,۶۱۴ ۳.۶۱ ۱۹۶,۹۳۲ ۶.۱۲
سایر دارایی ها ۳۶,۶۷۶ ۵.۲۶ ۲۸۲,۱۲۹ ۱۱.۴۲ ۴۴۳,۸۲۶ ۱۶.۲۵ ۶۰۳,۷۶۹ ۱۸.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۸۸,۲۱۸ ۸۴.۴ ۲,۰۹۸,۳۹۵ ۸۴.۹۵ ۲,۱۹۱,۳۵۵ ۸۰.۲۱ ۲,۴۱۵,۸۶۰ ۷۵.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد