صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۵۴,۴۲۸ ۸۵.۹۱ ۲,۲۳۸,۶۱۲ ۹۲.۲۵ ۲,۳۱۵,۵۳۱ ۹۳.۱۱ ۱,۹۷۴,۶۸۳ ۹۲.۸۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۷۰,۶۴۰ ۱۳.۳۵ ۱۸۰,۱۴۹ ۷.۴۲ ۱۶۹,۰۴۶ ۶.۷۹ ۱۵۱,۱۵۴ ۷.۱
سایر دارایی ها ۶,۹۱۲ ۱.۳ ۱۹,۰۶۵ ۰.۷۸ ۹,۱۷۷ ۰.۳۶ ۸,۴۵۸ ۰.۳۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۵۴,۸۶۹ ۸۵.۹۹ ۲,۲۳۸,۶۱۲ ۹۲.۲۵ ۲,۳۱۵,۵۳۱ ۹۳.۱۱ ۱,۹۷۴,۶۸۳ ۹۲.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد