صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۰۴۷,۵۳۳ ۷۱.۶۶ ۴,۵۸۸,۴۶۷ ۵۹.۰۹ ۴,۴۸۸,۳۶۲ ۵۴.۸۲ ۵,۳۳۳,۲۲۵ ۵۴.۵۵
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۸۵,۱۹۱ ۱۲.۶۷ ۱,۴۳۸,۸۱۷ ۱۸.۵۳ ۲,۲۱۶,۵۳۱ ۲۷.۰۷ ۳,۱۶۸,۷۳۶ ۳۲.۴۱
سایر دارایی ها ۲۲۹,۴۳۳ ۱۵.۶۹ ۱,۷۳۷,۸۶۳ ۲۲.۳۸ ۱,۴۸۲,۴۸۵ ۱۸.۱۱ ۱,۲۷۴,۰۴۸ ۱۳.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۰۴۷,۸۸۲ ۷۱.۶۸ ۴,۵۸۸,۴۶۷ ۵۹.۰۹ ۴,۴۸۸,۳۶۲ ۵۴.۸۲ ۵,۳۳۳,۲۲۵ ۵۴.۵۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد