صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴,۸۴۲,۸۹۲ ۸۰.۰۳ ۱۸,۶۲۴,۸۸۳ ۹۵.۹۸ ۱۹,۸۲۵,۰۷۶ ۹۵.۸۲ ۱۹,۵۷۱,۴۵۵ ۹۶.۲۱
سایر سهام ۱۱۱,۰۲۷ ۱.۸۳ ۳۵,۱۹۱ ۰.۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ۳۳,۳۹۰ ۰.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳ ۲۴,۷۰۴ ۰.۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹
اوراق مشارکت ۱,۴۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۵۲,۳۷۸ ۷.۴۸ ۶۳۰,۲۹۴ ۳.۲۵ ۷۴۸,۰۰۶ ۳.۶۲ ۷۱۲,۸۲۰ ۳.۵
سایر دارایی‌ها ۶۴۳,۹۰۷ ۱۰.۶۴ ۱۱۴,۰۳۴ ۰.۵۹ ۸۴,۳۹۸ ۰.۴۱ ۳۳,۵۴۱ ۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد