صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۷۷۴,۸۸۴ ۷۵.۳۷ ۹,۴۸۷,۵۹۰ ۸۴.۴۷ ۹,۱۳۶,۸۲۲ ۸۵.۲۵ ۷,۴۳۱,۶۶۲ ۸۲.۱۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۴۳,۷۳۵ ۱۰.۳۵ ۴۱۸,۵۶۸ ۳.۷۳ ۲۸۴,۵۳۷ ۲.۶۵ ۳۴۴,۵۴۷ ۳.۸۱
سایر دارایی ها ۳۳۶,۵۰۰ ۱۴.۲۹ ۱,۳۲۵,۹۱۸ ۱۱.۸ ۱,۲۹۶,۵۸۰ ۱۲.۱ ۱,۲۷۴,۵۵۳ ۱۴.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۷۷۳,۸۳۵ ۷۵.۳۳ ۹,۴۶۴,۲۴۸ ۸۴.۲۶ ۹,۰۷۱,۴۳۵ ۸۴.۶۴ ۷,۳۳۹,۷۹۶ ۸۱.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد