صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۳۰۹,۷۵۱ ۷۶.۷ ۶,۸۳۱,۳۶۳ ۷۸.۸ ۷,۴۳۵,۱۴۱ ۷۹.۱۳ ۸,۱۴۹,۰۶۲ ۷۸.۲
اوراق ۷۷۰ ۰.۰۳ ۷,۶۷۰ ۰.۰۹ ۱۹۷ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۴۸,۵۵۹ ۸.۲۵ ۳۴۹,۹۳۷ ۴.۰۴ ۳۴۹,۸۰۲ ۳.۷۲ ۵۴۴,۰۵۳ ۵.۲۲
سایر دارایی‌ها ۴۵۲,۵۰۹ ۱۵.۰۳ ۱,۴۸۰,۶۱۷ ۱۷.۰۸ ۱,۶۱۱,۱۳۱ ۱۷.۱۵ ۱,۷۲۷,۸۹۶ ۱۶.۵۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲,۲۷۷,۲۶۶ ۷۵.۶۲ ۶,۳۹۳,۶۴۶ ۷۳.۷۵ ۷,۰۱۸,۵۵۰ ۷۴.۷ ۷,۷۶۵,۱۹۲ ۷۴.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد