صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۱۰۱,۵۷۹ ۷۴.۶۱ ۷,۳۸۴,۱۱۶ ۷۲.۵ ۸,۰۷۰,۸۸۷ ۷۸.۴۵ ۸,۰۷۱,۷۲۳ ۷۹.۴۶
سایر سهام ۷۷,۰۷۶ ۱.۸۵ ۳۲۹,۹۲۵ ۳.۲۴ ۳۴۲,۵۷۱ ۳.۳۳ ۳۴۵,۴۴۱ ۳.۴
اوراق مشارکت ۱,۶۵۳ ۰.۰۴ ۸۰۹ ۰.۰۱ ۸۰۹ ۰.۰۱ ۸۰۹ ۰.۰۱
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۲۰,۰۶۳ ۷.۷ ۹۲۱,۳۴۴ ۹.۰۵ ۳۰۷,۴۷۸ ۲.۹۹ ۱۶۲,۸۹۲ ۱.۶
سایر دارایی‌ها ۶۵۶,۸۶۹ ۱۵.۸ ۱,۵۴۸,۶۱۴ ۱۵.۲۱ ۱,۵۶۵,۵۹۰ ۱۵.۲۲ ۱,۵۷۷,۲۹۳ ۱۵.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد