صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۷۴,۰۵۷ ۷۷.۸۲ ۴,۰۸۸,۲۹۶ ۶۸.۲۶ ۵,۷۸۴,۴۵۹ ۷۱.۷۴ ۶,۴۱۱,۶۵۷ ۷۲.۶۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۰۳,۷۰۰ ۹.۲۳ ۵۰۲,۰۸۳ ۸.۳۸ ۴۷۸,۴۳۸ ۵.۹۳ ۸۱۰,۲۶۵ ۹.۱۸
سایر دارایی ها ۱۴۵,۷۳۱ ۱۲.۹۷ ۱,۳۹۹,۱۵۸ ۲۳.۳۶ ۱,۸۰۰,۳۱۶ ۲۲.۳۳ ۱,۶۰۸,۷۲۳ ۱۸.۲۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۷۴,۴۲۶ ۷۷.۸۵ ۴,۰۸۸,۲۹۶ ۶۸.۲۶ ۵,۷۸۴,۴۵۹ ۷۱.۷۴ ۶,۴۱۱,۶۵۷ ۷۲.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد