صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۴.۳۴۵)% %۰.۲۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۱۶.۱۶۸)% (۵.۵۳۳)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۲۸.۶۸۹)% %۱.۴۹۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۱.۰۳۷)% %۲۰.۲۵۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۵۴.۳۰۱ %۴۸.۲۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۱۵۲.۳۲۷ %۵۹.۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ %۳۹۹.۰۲۹ %۲۹۰.۲۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۵۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۸)% (۹۷.۴۶)%