صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۰.۹۱۸)% (۳.۱۲)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۱۱.۶۳۶)% (۶.۶۲۹)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۶۸.۳۱۲)% (۱۶.۸۲۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۷۴.۱۲۷)% (۱۹.۲۵۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۷۰.۰۷۱)% (۳۱.۵۴۶)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ %۱۱۵.۱۸۸ %۲۲۱.۵۸۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ %۱۰۳۶.۹۶۷ %۱۵۲۸.۰۸۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴۲۴۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%