صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۲.۶۴۸ %۱.۲۴۸
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۷.۳۰۲ %۵.۵۹۷
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۷۵.۵۸۵ %۵۵.۶۳۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۲۹۶.۲۵۷ %۱۸۵.۶۸۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۵۷۹.۲۵۵ %۳۶۱.۸۵۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۶۵۱.۲۲۳ %۶۲۸.۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ %۳۷۲۴.۵۷۹ %۲۲۸۲.۴۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۳۵۰۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹۸)% (۹۸.۶۲)%