صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵ لغو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۱۰ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ و لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۱۲ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۴ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۸ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۲۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۲-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۱ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
۲۲ لیست حاضرین در مجمع ۹۹/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۲۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۲۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۳۰ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۱ روزنامه کثیرالانتشار مجمع به همراه روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۳۲ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۳۳ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۳۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳۶ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳۷ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۳۸ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۹ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۴۰ روزنامه رسمی تغییرات صندوق بازارگردانی گروه دی(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۴۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵-۱۰-۱۳۹۸ (تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۴۲ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۴۳ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۴۴ لغو مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۴۵ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۴۶ لغو مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۴۷ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۴۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۴۹ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۵۱ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۵۲ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۵۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۵۴ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۵۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۵۶ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۵۷ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۵۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۵۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۶۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۶۱ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۶۲ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۶۳ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۶۴ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۶۵ دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۶۶ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۶۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۶۸ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۶۹ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۷۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۷۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۷۲ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۷۳ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۷۴ روزنامه کثیرالانتشار صندوق مربوط به مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۷۵ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ( تغییرات امیدنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۷۶ تصویرآگهی روزنامه کثیرالانتشار مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۷۷ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۷۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ( اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
۷۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۸۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ( اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۸۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۸۲ روزنامه کثیرالانتشار صندوق مربوط به مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۸۳ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ( تغییرات اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۸۴ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ( تغییرات امیدنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۸۵ لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۸۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۸۷ لیست حاضرین مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۸۸ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و برگزاری مجامع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۸۹ تصویب مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۹۰ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۹۱ دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۹۲ تصویب مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ در خصوص تغییر آدرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
۹۳ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۲