صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۴ تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۶ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ (اصلاح تعهدات بوعلی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۰ آگهی تغییرات مجمع سالانه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۲۲ آگهی دعوت به مجمع ۰۷-۱۲-۱۴۰۱ حذف نماد تکشا دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۶ تایید مجمع ۱۸-۱۰-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ (سالانه) اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۸ تاییدیه سازمان-تغییر بند ۸-۴ امیدنامه -مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ (سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۳۱ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۲ دعوت به مجمع سالانه دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۳۳ صورتجلسه اصلاح تعهدات بیمه دی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۳۴ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳-تعهدات جدید بیمه دی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۵ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ حذف نماد زماهان و زشریف دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۳۶ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۳۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۳۸ صورتجلسه حذف نماد غدام دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۳۹ تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۴۰ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۴۱ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۴۲ آگهی دعوت به مجمع ۰۱-۰۸-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۴۳ تایید سازمان مجمع ۳۰-۰۶-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۴۴ تغییرات امیدنامه مجمع ۳۰-۰۶-۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۴۵ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۴۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۴۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۴۹ روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ تمدید مجوز فعالیت دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۵۰ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۵۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۵۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۵۳ لیست حاظرین مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۵۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۵۵ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۵۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۵۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۵۸ لغو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۵۹ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۶۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۶۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۶۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۶۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ و لیست حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۶۵ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۶ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۶۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۶۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶۹ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۷۱ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۷۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۷۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۱۸-۰۲-۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۷۴ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
۷۵ لیست حاضرین در مجمع ۹۹/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۷۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۷۸ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۷۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۸۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۸۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۸۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۸۳ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۸۴ روزنامه کثیرالانتشار مجمع به همراه روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۸۵ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۸۶ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۸۷ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۸۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۸۹ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۹۰ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۹۱ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۹۲ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۹۳ روزنامه رسمی تغییرات صندوق بازارگردانی گروه دی(تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۹۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵-۱۰-۱۳۹۸ (تغییر متولی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۵ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۹۶ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۹۷ لغو مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
۹۸ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۹۹ لغو مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۱۰۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۱۰۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۱۰۲ آگهی دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۱۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۱۰۴ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۱۰۵ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۰۶ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۰۷ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
۱۰۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۱۰۹ دعوتنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
۱۱۰ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۱۱۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱۱۲ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
۱۱۳ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۱۱۴ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۱۵ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۱۶ مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تغییرات اساسنامه - تمدید فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۱۱۷ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
۱۱۸ دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۱۱۹ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۲۰ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۱۲۱ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
۱۲۲ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
۱۲۳ روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۲۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار+مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۲۵ لیست حاظرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹(اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۱۲۶ لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۲۷ روزنامه کثیرالانتشار صندوق مربوط به مجمع ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۱۲۸ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ( تغییرات امیدنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۱۲۹ تصویرآگهی روزنامه کثیرالانتشار مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
۱۳۰ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۱۳۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ( اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
۱۳۲ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۱۳۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ( اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۳۵ روزنامه کثیرالانتشار صندوق مربوط به مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱۳۶ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ( تغییرات اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱۳۷ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ( تغییرات امیدنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۱۳۸ لیست حاضرین مجمع ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۱۳۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
۱۴۰ لیست حاضرین مجمع ۳۰-۰۷-۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱۴۱ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ در خصوص تغییر هزینه کارمزد متولی و برگزاری مجامع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۱۴۲ تصویب مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۱۴۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
۱۴۴ دعوتنامه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
۱۴۵ تصویب مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ در خصوص تغییر آدرس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
۱۴۶ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۲