صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۴.۳۴) ۰.۲۶ (۱۰۰) ۱۵۷.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۴.۶۲) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۴.۳۸) ۰.۲۱ (۱۰۰) ۱۱۸.۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۸۹) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۴.۳۷) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۲.۴۱) ۱.۲۸ (۹۹.۹۹) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ (۱.۰۲) ۲.۸۸ (۹۷.۶) ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۲۲ (۰.۴۵) ۸,۳۲۴.۱۱ (۸۰.۸۵)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۸) (۲.۰۱) (۹۴.۶۱) (۹۹.۹۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴.۱ ۰.۲۲ ۲۳۵,۲۸۱,۵۹۸ ۱۲۲.۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۴.۳۱) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳.۳۹ ۰.۳۶ ۱۹,۳۴۶,۹۸۰.۶۱ ۲۷۷.۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۳.۴) ۰ (۱۰۰) ۰