صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ گزارش عملکرد برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ' گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۵.۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صورت های مالی شش ماه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(حسابرسی شده)(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶-۰۵-۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی ۱ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۵( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره میانی سه ماه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۱ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره میانی ۳ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۳۹۶( حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن برای دوره مالی ۴ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵( حسابرسی شده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۴ ماه و ۱۴ روزه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ صورتهای مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۵ دانلود