صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۳,۱۹۰,۲۹۰ ۶۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۳۳۸ ۱۲.۳۹ % ۱,۳۹۶,۰۶۹ ۲۶.۶۷ % ۳,۱۹۰,۲۹۰ ۶۰.۹۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۳,۱۵۲,۲۹۶ ۶۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۳۳۸ ۱۲.۴۸ % ۱,۳۹۶,۰۶۹ ۲۶.۸۶ % ۳,۱۵۲,۲۹۶ ۶۰.۶۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۳,۲۷۰,۷۷۰ ۶۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۸,۳۳۸ ۱۲.۲ % ۱,۳۹۶,۰۷۰ ۲۶.۲۷ % ۳,۲۷۰,۷۷۰ ۶۱.۵۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳,۲۲۲,۱۲۴ ۶۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۹.۷۵ % ۱,۳۸۹,۰۴۵ ۲۷.۱۹ % ۳,۲۲۲,۱۲۴ ۶۳.۰۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۱۰.۰۶ % ۱,۳۲۵,۳۹۱ ۲۶.۷۵ % ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۱۰.۰۶ % ۱,۳۲۵,۳۹۱ ۲۶.۷۵ % ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۱۰.۰۶ % ۱,۳۲۵,۳۹۲ ۲۶.۷۵ % ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۱۰.۰۶ % ۱,۳۲۵,۳۹۲ ۲۶.۷۵ % ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۱۰.۰۶ % ۱,۳۲۵,۳۹۳ ۲۶.۷۵ % ۳,۱۳۱,۴۸۲ ۶۳.۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳,۲۰۰,۳۷۵ ۶۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۳۳۸ ۹.۹۲ % ۱,۳۲۵,۳۹۳ ۲۶.۳۸ % ۳,۲۰۰,۳۷۵ ۶۳.۷ %