صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱,۹۷۴,۶۸۳ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۱۵۴ ۷.۱ % ۱,۶۹۷ ۰.۴ % ۱,۹۷۴,۶۸۳ ۹۲.۸۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲,۰۵۲,۲۰۵ ۹۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۸۲۱ ۷.۰۵ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۸ % ۲,۰۵۲,۲۰۵ ۹۲.۸۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۷۹ ۶.۸۹ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۷ % ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۷۹ ۶.۸۹ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۷ % ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۷۹ ۶.۸۹ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۷ % ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۴۷۹ ۶.۸۹ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۷ % ۲,۱۵۳,۲۷۸ ۹۳.۰۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۲۵۳,۶۱۹ ۹۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۳۱۹ ۶.۷۵ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۵ % ۲,۲۵۳,۶۱۹ ۹۳.۱۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۳۴۶,۹۸۲ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۴۳۵ ۶.۶۵ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۴ % ۲,۳۴۶,۹۸۲ ۹۳.۲۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۴۵۷,۰۳۳ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۶۴۳ ۶.۵۳ % ۱,۶۹۷ ۰.۳۲ % ۲,۴۵۷,۰۳۳ ۹۳.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۵۱۷,۳۳۱ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۶۵۹ ۶.۵۲ % ۱,۶۹۸ ۰.۳۱ % ۲,۵۱۷,۳۳۱ ۹۳.۴۲ %