صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۷,۴۳۱,۶۶۲ ۸۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴,۵۴۷ ۳.۸۱ % ۱,۲۷۴,۵۵۳ ۱۴.۰۸ % ۷,۳۳۹,۷۹۶ ۸۱.۱ %
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۷,۳۹۱,۱۰۰ ۸۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۸۲۹ ۳.۴۷ % ۱,۲۷۴,۵۵۱ ۱۴.۲ % ۷,۳۰۲,۴۶۲ ۸۱.۳۴ %
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۷,۳۵۴,۴۸۸ ۸۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۷۵۹ ۳.۴۷ % ۱,۳۲۰,۴۸۲ ۱۴.۶۹ % ۷,۲۶۸,۱۶۷ ۸۰.۸۸ %
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۷,۶۸۱,۳۲۰ ۸۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷۸,۱۰۵ ۴.۰۵ % ۱,۲۷۴,۵۴۸ ۱۳.۶۵ % ۷,۵۹۱,۲۶۱ ۸۱.۳۳ %
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۷,۹۰۹,۰۸۹ ۸۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۴۲۶ ۳.۵۸ % ۱,۲۷۴,۵۴۷ ۱۳.۳۸ % ۷,۸۳۶,۴۲۰ ۸۲.۲۷ %
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۷,۹۰۹,۰۸۹ ۸۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۴۲۶ ۳.۵۸ % ۱,۲۷۴,۵۴۵ ۱۳.۳۸ % ۷,۸۳۶,۴۲۰ ۸۲.۲۷ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۷,۹۰۹,۰۸۹ ۸۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۴۲۶ ۳.۵۸ % ۱,۲۷۴,۵۴۴ ۱۳.۳۸ % ۷,۸۳۶,۴۲۰ ۸۲.۲۷ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۸,۲۲۸,۸۲۶ ۸۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۸۰۶ ۳.۰۷ % ۱,۳۳۶,۳۰۱ ۱۳.۵۴ % ۸,۱۷۴,۳۵۵ ۸۲.۸۴ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۸,۵۴۳,۲۵۱ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۲,۱۹۷ ۲.۴۹ % ۱,۳۴۴,۶۷۵ ۱۳.۲۶ % ۸,۴۸۲,۰۹۳ ۸۳.۶۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۸,۶۳۶,۸۹۶ ۸۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۱,۲۰۲ ۲.۱۷ % ۱,۳۳۱,۰۶۸ ۱۳.۰۶ % ۸,۵۵۶,۹۶۳ ۸۳.۹۸ %