صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۳,۴۰۶,۱۸۳ ۴۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۴۸۵ ۳۱.۲۸ % ۱,۳۷۳,۹۳۳ ۱۹.۷۵ % ۳,۴۰۶,۱۸۳ ۴۸.۹۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۳,۳۱۹,۲۶۹ ۴۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۰,۵۳۶ ۳۱.۸۷ % ۱,۳۲۰,۱۳۶ ۱۹.۳۹ % ۳,۳۱۹,۲۶۹ ۴۸.۷۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳,۲۷۱,۱۷۴ ۴۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۰,۵۳۶ ۳۲.۳۱ % ۱,۲۷۶,۲۰۷ ۱۹ % ۳,۲۷۱,۱۷۴ ۴۸.۶۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳,۱۲۳,۹۶۱ ۴۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۷,۹۸۹ ۳۳.۰۲ % ۱,۲۷۳,۸۰۵ ۱۹.۴ % ۳,۱۲۳,۹۶۱ ۴۷.۵۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۸,۰۴۸ ۳۲.۲۷ % ۱,۳۱۳,۷۴۷ ۱۹.۹۲ % ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۸,۰۴۸ ۳۲.۲۷ % ۱,۳۱۳,۷۴۷ ۱۹.۹۲ % ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۸,۰۴۸ ۳۲.۲۷ % ۱,۳۱۳,۷۴۷ ۱۹.۹۲ % ۳,۱۵۱,۹۴۵ ۴۷.۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳,۱۳۱,۵۲۶ ۴۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۸,۰۴۸ ۳۲.۳۹ % ۱,۳۱۱,۲۰۰ ۱۹.۹۶ % ۳,۱۳۱,۵۲۶ ۴۷.۶۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳,۰۴۶,۳۱۳ ۴۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۰,۸۵۲ ۳۲.۴۴ % ۱,۳۰۸,۴۵۶ ۲۰.۳ % ۳,۰۴۶,۳۱۳ ۴۷.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲,۹۰۳,۴۰۱ ۴۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۷,۶۵۴ ۳۰.۴۳ % ۱,۴۸۱,۶۵۳ ۲۳.۵۱ % ۲,۹۰۳,۴۰۱ ۴۶.۰۷ %