صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۳۸۳,۸۷۰ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۰۵۳ ۵.۲۲ % ۱,۷۲۷,۸۹۶ ۱۶.۵۸ % ۷,۷۶۵,۱۹۲ ۷۴.۵۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۸۷۸ ۵.۱۱ % ۱,۷۳۶,۱۳۰ ۱۶.۷۱ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۸۷۸ ۵.۱۱ % ۱,۷۳۵,۹۱۳ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۸۷۸ ۵.۱۱ % ۱,۷۳۵,۶۹۶ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۸۷۸ ۵.۱۱ % ۱,۷۳۵,۴۷۹ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۸۷۸ ۵.۱۱ % ۱,۷۳۵,۲۶۲ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۵۷ ۵.۱ % ۱,۷۳۵,۰۴۶ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۳۹۳,۱۴۸ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۰,۲۵۷ ۵.۱ % ۱,۷۳۴,۸۲۹ ۱۶.۷ % ۷,۷۳۲,۰۸۹ ۷۴.۴۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۴۱۹,۳۲۶ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۸,۸۸۵ ۴.۸۷ % ۱,۷۳۲,۰۳۳ ۱۶.۵۹ % ۷,۷۸۲,۳۹۱ ۷۴.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۴۲۲,۲۳۳ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۷,۱۷۶ ۴.۴۵ % ۱,۷۳۵,۳۳۱ ۱۶.۹ % ۷,۶۵۴,۹۸۲ ۷۴.۵۴ % ۰ ۰ %