صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۸,۰۷۱,۷۲۳ ۷۹.۴۶ % ۳۴۵,۴۴۱ ۳.۴ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۸۹۲ ۱.۶ % ۱,۵۷۷,۲۹۳ ۱۵.۵۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۷,۹۰۶,۰۵۵ ۷۹.۲۴ % ۳۳۵,۹۳۹ ۳.۳۶ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۷۵۸ ۱.۵۶ % ۱,۵۷۹,۳۶۳ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۷,۹۰۶,۰۵۵ ۷۹.۲۴ % ۳۳۵,۹۳۹ ۳.۳۶ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۷۵۸ ۱.۵۶ % ۱,۵۷۹,۲۸۵ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۷,۹۰۶,۰۵۵ ۷۹.۲۴ % ۳۳۵,۹۳۹ ۳.۳۶ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۷۵۸ ۱.۵۶ % ۱,۵۷۹,۲۰۸ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۸,۰۰۱,۴۰۵ ۷۹.۳۲ % ۳۴۵,۷۹۰ ۳.۴۳ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۱۷۶ ۱.۵۵ % ۱,۵۸۳,۴۱۱ ۱۵.۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۷,۷۶۱,۸۷۴ ۷۸.۸۳ % ۳۴۷,۱۷۴ ۳.۵۲ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۰۸۵ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۷۹۵ ۱۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۷,۷۶۱,۸۷۴ ۷۸.۸۳ % ۳۴۷,۱۷۴ ۳.۵۲ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۰۸۵ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۷۱۷ ۱۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۷,۷۶۱,۸۷۴ ۷۸.۸۳ % ۳۴۷,۱۷۴ ۳.۵۲ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۰۸۵ ۱.۵۹ % ۱,۵۸۰,۶۴۰ ۱۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۷,۶۷۲,۱۶۷ ۷۸.۷۱ % ۳۳۵,۵۸۶ ۳.۴۵ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۱۲ ۱.۶۱ % ۱,۵۸۰,۹۶۸ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۷,۶۷۲,۱۶۷ ۷۸.۷۱ % ۳۳۵,۵۸۶ ۳.۴۵ % ۸۰۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۳۱۲ ۱.۶۱ % ۱,۵۸۰,۸۹۱ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ %