صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۷,۴۴۷,۶۹۵ ۷۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۶,۶۲۱ ۱۱.۸۹ % ۱,۲۷۴,۱۱۰ ۱۲.۸۷ % ۷,۴۴۷,۶۹۵ ۷۵.۲۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۷,۱۳۶,۵۱۲ ۷۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۴۴,۶۲۴ ۱۲.۸۹ % ۱,۲۷۴,۱۰۹ ۱۳.۲ % ۷,۱۳۶,۵۱۲ ۷۳.۹۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۶,۹۷۹,۹۹۷ ۷۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۰,۰۸۷ ۱۴.۵۹ % ۱,۲۷۴,۱۰۷ ۱۳.۱۸ % ۶,۹۷۹,۹۹۷ ۷۲.۲۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۶,۶۵۱,۰۶۳ ۷۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۴,۳۰۶ ۱۵.۶۸ % ۱,۲۷۴,۱۰۶ ۱۳.۵۶ % ۶,۶۵۱,۰۶۳ ۷۰.۷۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۳۶۶ ۱۶.۵ % ۱,۲۷۴,۱۰۴ ۱۴.۱ % ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۳۶۶ ۱۶.۵ % ۱,۲۷۴,۱۰۳ ۱۴.۱ % ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۱,۳۶۶ ۱۶.۵ % ۱,۲۷۴,۱۰۱ ۱۴.۱ % ۶,۲۷۲,۴۹۳ ۶۹.۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۵,۹۵۷,۲۶۱ ۶۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۹,۷۵۸ ۱۸.۸۵ % ۱,۲۷۴,۱۰۰ ۱۴.۳ % ۵,۹۵۷,۲۶۱ ۶۶.۸۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۵,۷۳۱,۸۳۵ ۷۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰۵,۹۲۲ ۹.۱۵ % ۱,۲۷۴,۰۹۸ ۱۶.۵۲ % ۵,۷۳۱,۸۳۵ ۷۴.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۵,۷۱۹,۳۲۴ ۷۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۱,۳۰۷ ۹.۴۷ % ۱,۲۷۴,۰۹۷ ۱۶.۴۹ % ۵,۷۱۹,۳۲۴ ۷۴.۰۴ %