اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 81,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 820,778,198,550
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,975,171
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,959,871
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,959,871
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/02 1,975,171 1,959,871 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,778,198,550
  2 1398/02/01 1,974,357 1,959,064 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,440,273,455
  3 1398/01/31 1,974,433 1,959,140 0 0 433,794 0 15,002 418,792 820,472,059,136
  4 1398/01/30 1,972,778 1,957,497 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,784,140,282
  5 1398/01/29 1,972,853 1,957,573 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,815,750,510
  6 1398/01/28 1,972,929 1,957,648 0 0 433,794 0 15,002 418,792 819,847,511,525
  7 1398/01/27 1,980,681 1,965,352 0 0 433,794 0 15,002 418,792 823,073,780,566
  8 1398/01/26 1,989,199 1,973,805 0 0 433,794 0 15,002 418,792 826,613,900,239
  9 1398/01/25 1,989,526 1,974,129 0 0 433,794 0 15,002 418,792 826,749,317,246
  10 1398/01/24 1,992,259 1,976,841 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,885,256,785
  11 1398/01/23 1,993,334 1,977,908 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,332,228,778
  12 1398/01/22 1,993,410 1,977,985 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,364,277,900
  13 1398/01/21 1,993,487 1,978,061 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,396,327,126
  14 1398/01/20 1,991,542 1,976,131 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,587,768,722
  15 1398/01/19 1,992,104 1,976,701 0 0 433,794 0 15,002 418,792 827,826,642,137
  16 1398/01/18 1,994,272 1,978,867 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,733,818,636
  17 1398/01/17 1,993,116 1,977,735 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,259,716,150
  18 1398/01/16 1,993,519 1,978,136 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,427,569,768
  19 1398/01/15 1,993,595 1,978,212 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,459,542,964
  20 1398/01/14 1,993,672 1,978,289 0 0 433,794 0 15,002 418,792 828,491,516,263