صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۱,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۳۴,۴۴۴,۴۵۶,۰۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۰۵۹,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۰۰۶,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۰۰۶,۹۲۶
تاریخ انتشار
1398/06/30
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۷,۰۵۹,۰۲۸ ۷,۰۰۶,۹۲۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۹۳۴,۴۴۴,۴۵۶,۰۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۷,۰۸۲,۰۱۳ ۷,۰۲۹,۷۲۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۹۴۳,۹۹۳,۹۷۶,۴۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۷,۰۸۲,۲۵۱ ۷,۰۲۹,۹۶۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۹۴۴,۰۹۳,۶۱۰,۷۳۷
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۷,۰۸۲,۴۸۹ ۷,۰۳۰,۲۰۴ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۹۴۴,۱۹۳,۲۵۱,۴۳۹
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۷,۳۳۶,۲۵۲ ۷,۲۸۱,۹۶۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۳,۰۴۹,۶۲۶,۹۳۰,۷۶۶
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۷,۱۳۱,۲۶۷ ۷,۰۷۸,۵۹۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۹۶۴,۴۵۹,۵۹۷,۹۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۶,۸۳۸,۲۳۶ ۶,۷۸۷,۶۲۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۸۴۲,۶۰۲,۱۱۹,۶۹۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۶,۹۱۱,۱۴۰ ۶,۸۵۹,۹۵۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۸۷۲,۸۹۲,۴۸۵,۰۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۶,۶۶۱,۱۷۷ ۶,۶۱۱,۸۸۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۶۹,۰۰۲,۷۹۶,۲۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۶,۶۶۱,۴۰۰ ۶,۶۱۲,۱۰۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۶۹,۰۹۶,۵۷۱,۰۹۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۶,۶۶۱,۶۲۴ ۶,۶۱۲,۳۲۹ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۶۹,۱۹۰,۳۵۲,۲۵۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۶,۳۹۴,۷۰۴ ۶,۳۴۷,۲۸۰ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۵۸,۱۹۰,۲۲۲,۳۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۶,۳۹۴,۹۱۹ ۶,۳۴۷,۴۹۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۵۸,۲۸۰,۳۱۵,۱۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۶,۳۹۵,۱۳۴ ۶,۳۴۷,۷۱۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۵۸,۳۷۰,۴۱۴,۲۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۶,۳۹۳,۶۸۴ ۶,۳۴۶,۳۵۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۵۷,۸۰۰,۹۳۱,۴۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۶,۵۱۵,۴۷۶ ۶,۴۶۷,۲۶۰ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۸,۴۳۶,۶۱۳,۵۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۶,۵۱۵,۶۹۵ ۶,۴۶۷,۴۷۹ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۸,۵۲۸,۳۰۸,۱۹۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۶,۵۱۵,۹۱۴ ۶,۴۶۷,۶۹۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۸,۶۲۰,۰۰۹,۰۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۶,۴۴۲,۹۱۸ ۶,۳۹۵,۳۵۹ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۷۸,۳۲۵,۱۴۵,۰۰۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۶,۳۷۲,۳۸۰ ۶,۳۲۵,۴۵۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۴۹,۰۵۰,۵۲۴,۹۵۰