صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۵,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۶۳۵,۶۲۴,۶۵۷,۲۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۲۵۶,۵۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۱۱,۲۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۱۱,۲۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۶,۲۵۶,۵۷۹ ۶,۲۱۱,۲۰۳ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۳۵,۶۲۴,۶۵۷,۲۲۷
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۶,۰۴۵,۶۱۶ ۶,۰۰۱,۴۶۹ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۴۶,۶۲۷,۴۵۷,۷۲۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۵,۸۱۸,۸۶۱ ۵,۷۷۶,۱۶۹ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۵۱,۰۲۵,۰۸۳,۸۵۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۵,۷۵۴,۹۲۹ ۵,۷۱۲,۴۹۶ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۲۴,۰۰۶,۱۹۸,۰۴۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۵,۷۵۵,۱۳۴ ۵,۷۱۲,۷۰۱ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۲۴,۰۹۳,۴۰۷,۷۱۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۵,۷۵۵,۳۴۰ ۵,۷۱۲,۹۰۷ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۲۴,۱۸۰,۶۱۸,۹۱۱
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۵,۷۳۷,۷۶۸ ۵,۶۹۵,۱۹۸ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۱۶,۶۶۶,۳۴۴,۵۸۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵,۸۸۳,۷۷۷ ۵,۸۳۹,۸۹۷ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۷۸,۰۶۶,۷۹۲,۲۱۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۵,۸۹۱,۱۱۶ ۵,۸۴۷,۰۹۷ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۸۱,۱۲۱,۹۴۵,۰۴۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵,۹۲۰,۶۵۵ ۵,۸۷۶,۶۰۲ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۴۹۳,۶۴۱,۹۰۱,۶۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵,۶۸۰,۳۲۰ ۵,۶۳۷,۵۵۴ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۳۹۲,۲۰۵,۹۶۳,۱۲۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵,۶۸۰,۵۲۷ ۵,۶۳۷,۷۶۱ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۳۹۲,۲۹۳,۶۹۱,۹۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵,۶۸۰,۷۳۴ ۵,۶۳۷,۹۶۸ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۳۹۲,۳۸۱,۴۲۲,۳۵۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵,۴۷۵,۸۹۴ ۵,۴۳۴,۲۳۷ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۳۰۵,۹۳۱,۷۰۳,۵۹۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۵,۳۳۱,۰۷۲ ۵,۲۹۰,۳۶۵ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۲۴۴,۸۸۱,۷۶۲,۶۷۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۵,۱۲۸,۰۰۶ ۵,۰۸۸,۶۷۹ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۱۵۹,۲۹۹,۶۳۰,۴۱۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴,۸۹۲,۶۷۴ ۴,۸۵۴,۶۸۶ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۰۶۰,۰۰۸,۴۵۹,۹۹۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴,۷۹۸,۴۳۰ ۴,۷۶۰,۴۷۲ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۰۲۰,۰۳۰,۲۲۸,۵۲۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴,۷۹۸,۶۱۳ ۴,۷۶۰,۶۵۶ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۰۲۰,۱۰۸,۰۸۷,۶۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴,۷۹۸,۷۹۷ ۴,۷۶۰,۸۳۹ ۰ ۰ ۴۹۴,۲۴۸ ۰ ۱۷,۶۳۶ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۰۲۰,۱۸۵,۹۴۸,۲۸۶