صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۱,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۹۲,۵۷۰,۱۱۴,۲۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۳۴,۲۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۹۶,۶۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۹۶,۶۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۵,۰۳۴,۲۶۳ ۴,۹۹۶,۶۸۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۹۲,۵۷۰,۱۱۴,۲۵۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۵,۲۶۲,۶۹۱ ۵,۲۲۳,۶۳۴ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۸۷,۶۱۵,۹۲۲,۲۱۵
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۵,۵۱۷,۸۹۴ ۵,۴۷۶,۹۱۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۲۹۳,۶۸۷,۳۲۴,۱۷۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۵,۵۱۸,۰۸۸ ۵,۴۷۷,۱۰۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۲۹۳,۷۶۸,۸۸۳,۵۵۵
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۵,۵۱۸,۲۸۳ ۵,۴۷۷,۳۰۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۲۹۳,۸۵۰,۴۴۴,۲۲۴
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۵,۵۱۸,۴۷۸ ۵,۴۷۷,۴۹۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۲۹۳,۹۳۲,۰۰۶,۱۸۳
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵,۷۷۱,۳۳۱ ۵,۷۲۸,۴۴۰ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۳۹۹,۰۲۴,۹۵۸,۱۳۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶,۰۰۴,۹۸۹ ۵,۹۶۰,۳۲۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۴۹۶,۱۳۴,۸۹۷,۸۶۹
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶,۲۷۹,۲۵۸ ۶,۲۳۲,۴۹۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۱۰,۱۱۹,۵۷۶,۲۵۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۶,۴۳۴,۴۴۱ ۶,۳۸۶,۵۳۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۷۴,۶۲۸,۵۰۱,۴۲۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۶,۵۰۰,۴۸۳ ۶,۴۵۲,۱۳۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۲,۱۰۱,۲۱۲,۳۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۶,۵۰۰,۷۱۲ ۶,۴۵۲,۳۶۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۲,۱۹۷,۲۶۲,۲۳۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۶,۵۰۰,۹۴۲ ۶,۴۵۲,۵۹۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۲,۲۹۳,۶۶۳,۳۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۶,۴۲۲,۳۳۷ ۶,۳۷۴,۶۸۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۶۹,۶۶۶,۹۵۶,۶۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۶,۴۷۳,۸۷۶ ۶,۴۲۵,۸۹۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۹۱,۱۱۴,۸۸۳,۷۳۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۶,۲۱۸,۷۶۹ ۶,۱۷۲,۷۳۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۵۸۵,۰۹۰,۹۵۳,۵۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶,۴۹۹,۰۷۷ ۶,۴۵۰,۹۰۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۷۰۱,۵۸۶,۵۶۷,۲۲۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۶,۲۸۵,۸۷۷ ۶,۲۳۹,۳۱۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۱۲,۹۷۳,۶۵۴,۳۵۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۶,۲۸۶,۰۹۸ ۶,۲۳۹,۵۳۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۱۳,۰۶۶,۰۴۵,۴۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۶,۲۸۶,۳۱۸ ۶,۲۳۹,۷۵۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۶۱۳,۱۵۸,۴۳۷,۹۰۹