اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 81,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,030,332,885,761
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,479,353
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,460,250
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,460,250
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/04 2,479,353 2,460,250 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,030,332,885,761
  2 1398/03/03 2,472,650 2,453,616 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,554,814,149
  3 1398/03/02 2,472,736 2,453,701 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,590,495,120
  4 1398/03/01 2,472,821 2,453,787 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,626,180,319
  5 1398/02/31 2,371,365 2,352,956 0 0 433,794 0 15,002 418,792 985,399,095,206
  6 1398/02/30 2,320,033 2,302,056 0 0 433,794 0 15,002 418,792 964,082,588,500
  7 1398/02/29 2,379,057 2,360,691 0 0 433,794 0 15,002 418,792 988,638,436,212
  8 1398/02/28 2,284,711 2,267,039 0 0 433,794 0 15,002 418,792 949,417,785,053
  9 1398/02/27 2,207,138 2,190,012 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,159,322,782
  10 1398/02/26 2,207,222 2,190,096 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,194,718,260
  11 1398/02/25 2,207,307 2,190,181 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,230,113,852
  12 1398/02/24 2,247,804 2,230,378 0 0 433,794 0 15,002 418,792 934,064,615,732
  13 1398/02/23 2,188,373 2,171,402 0 0 433,794 0 15,002 418,792 909,365,688,886
  14 1398/02/22 2,252,784 2,235,450 0 0 433,794 0 15,002 418,792 936,188,515,911
  15 1398/02/21 2,344,789 2,326,826 0 0 433,794 0 15,002 418,792 974,456,006,776
  16 1398/02/20 2,268,286 2,250,916 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,665,742,350
  17 1398/02/19 2,268,372 2,251,002 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,701,658,444
  18 1398/02/18 2,268,457 2,251,088 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,737,574,654
  19 1398/02/17 2,177,717 2,161,079 0 0 433,794 0 15,002 418,792 905,042,606,567
  20 1398/02/16 2,096,059 2,079,830 0 0 433,794 0 15,002 418,792 871,016,269,624