صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۹,۶۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰,۳۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۵۰۹,۹۰۶,۹۹۸,۴۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۰۱,۰۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۴,۲۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۸۴,۲۳۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۱,۴۰۱,۰۰۷ ۱۱,۳۸۴,۲۳۶ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۷,۵۰۹,۹۰۶,۹۹۸,۴۲۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۱,۵۰۶,۴۰۳ ۱۱,۴۸۹,۷۲۴ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۷,۵۷۹,۴۹۵,۴۷۱,۱۸۳
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۱,۵۶۱,۸۸۱ ۱۱,۵۴۵,۲۸۵ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۷,۶۱۶,۱۴۷,۳۴۹,۰۷۲
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۱,۹۶۲,۹۶۲ ۱۱,۹۴۵,۶۲۹ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۷,۸۸۰,۲۴۴,۹۰۱,۵۵۹
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۲,۳۳۰,۳۸۵ ۱۲,۳۱۲,۵۳۹ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۱۲۲,۲۸۶,۴۲۴,۳۸۸
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۲,۳۳۰,۸۳۴ ۱۲,۳۱۲,۹۸۸ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۱۲۲,۵۸۲,۴۱۶,۷۱۶
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۲,۳۳۱,۲۸۳ ۱۲,۳۱۳,۴۳۶ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۱۲۲,۸۷۸,۴۱۲,۹۴۸
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۲,۹۰۱,۹۲۶ ۱۲,۸۸۳,۳۵۸ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۴۹۸,۸۴۲,۰۴۳,۲۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۳,۳۱۵,۷۳۲ ۱۳,۲۹۶,۴۵۶ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۷۷۱,۳۵۳,۰۵۵,۲۰۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳,۳۹۰,۷۸۰ ۱۳,۳۷۱,۲۹۳ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۸۲۰,۷۲۱,۰۴۱,۰۶۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳,۳۹۹,۹۸۶ ۱۳,۳۸۰,۳۷۰ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۸۲۶,۷۰۹,۱۱۹,۸۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱۳,۵۰۱,۳۴۱ ۱۳,۴۸۱,۵۱۴ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۸۹۳,۴۳۱,۰۶۷,۹۶۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۳,۵۰۱,۸۳۸ ۱۳,۴۸۲,۰۱۱ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۸۹۳,۷۵۹,۳۴۵,۱۲۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳,۵۰۲,۳۳۶ ۱۳,۴۸۲,۵۰۹ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۸۹۴,۰۸۷,۶۲۶,۲۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳,۵۵۸,۱۷۶ ۱۳,۵۳۸,۳۱۶ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۹۳۰,۹۰۲,۲۸۲,۷۹۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳,۶۶۱,۴۷۵ ۱۳,۶۴۱,۵۴۸ ۰ ۰ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۸,۹۹۹,۰۰۲,۱۲۶,۲۲۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۴,۲۶۸,۰۹۷ ۱۴,۲۴۷,۳۴۹ ۰ ۳۰,۲۱۸ ۹۶۶,۱۹۴ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۵۹,۶۷۶ ۹,۳۹۸,۶۳۴,۱۸۱,۹۶۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۵,۳۵۳,۴۵۱ ۱۵,۳۳۱,۰۸۳ ۰ ۰ ۹۳۵,۹۷۶ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۲۹,۴۵۸ ۹,۶۵۰,۲۷۲,۷۷۹,۹۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۱۵,۷۴۳,۷۳۱ ۱۵,۷۲۰,۶۳۸ ۰ ۰ ۹۳۵,۹۷۶ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۲۹,۴۵۸ ۹,۸۹۵,۴۸۱,۵۹۸,۵۷۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۵,۷۴۴,۳۱۰ ۱۵,۷۲۱,۲۱۸ ۰ ۰ ۹۳۵,۹۷۶ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۶۲۹,۴۵۸ ۹,۸۹۵,۸۴۶,۳۲۷,۴۶۰