صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲۴,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۵,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۹۷,۷۱۵,۱۹۲,۲۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۳۹,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۱۹۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۶,۶۳۹,۸۹۷ ۶,۵۹۳,۱۹۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۹۷,۷۱۵,۱۹۲,۲۷۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۶,۳۹۶,۳۹۳ ۶,۳۴۵,۵۹۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۹۲,۶۵۲,۹۵۱,۱۳۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۶,۵۲۵,۱۲۸ ۶,۴۷۳,۶۹۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۴۷,۰۰۸,۵۱۳,۲۸۴
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۶,۴۳۰,۵۲۱ ۶,۳۷۹,۸۰۶ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۰۷,۱۶۸,۷۳۰,۰۰۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۶,۳۷۲,۰۱۵ ۶,۳۲۲,۰۳۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۸۲,۶۵۳,۶۶۷,۸۴۴
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۶,۳۷۲,۲۵۴ ۶,۳۲۲,۲۷۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۸۲,۷۵۵,۴۱۲,۷۱۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۶,۳۷۲,۴۹۳ ۶,۳۲۲,۵۱۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۸۲,۸۵۶,۷۸۸,۰۱۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۶,۰۹۰,۷۰۲ ۶,۰۴۲,۸۷۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۶۴,۱۹۵,۳۶۹,۳۶۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵,۹۷۶,۱۴۱ ۵,۹۲۹,۲۱۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۱۵,۹۶۶,۳۱۷,۱۲۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۶,۰۴۲,۱۴۷ ۵,۹۹۵,۴۱۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۴۴,۰۵۶,۸۳۲,۹۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۶,۰۵۷,۱۱۵ ۶,۰۱۰,۲۵۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۵۰,۳۵۶,۶۱۸,۳۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶,۱۷۲,۴۷۸ ۶,۱۲۵,۲۴۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۹۹,۱۵۰,۵۵۱,۵۵۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶,۱۷۲,۷۰۱ ۶,۱۲۵,۴۷۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۹۹,۲۴۵,۰۲۹,۰۷۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶,۱۷۲,۹۲۳ ۶,۱۲۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۹۹,۳۳۹,۵۰۸,۱۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶,۰۸۴,۱۸۲ ۶,۰۳۸,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۶۲,۱۴۹,۰۸۱,۰۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶,۰۸۴,۳۹۹ ۶,۰۳۸,۲۶۶ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۵۶۲,۲۴۱,۴۵۰,۵۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶,۳۳۸,۱۸۱ ۶,۲۹۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۶۶۹,۵۱۸,۰۱۰,۹۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۶,۴۶۵,۸۷۵ ۶,۴۱۷,۹۴۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۲۳,۳۵۴,۰۶۷,۹۴۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۶,۵۲۸,۵۱۷ ۶,۴۸۰,۸۲۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۵۰,۰۳۵,۰۶۵,۱۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۶,۵۲۸,۷۴۳ ۶,۴۸۱,۰۵۲ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۱۶,۳۱۹ ۴۲۴,۳۳۴ ۲,۷۵۰,۱۳۰,۸۳۹,۸۹۶