صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۰۲,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۴۹۶,۵۹۴,۴۶۷,۹۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۴۸۶,۵۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۳۰۷,۰۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۳۰۷,۰۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۳۷,۴۸۶,۵۹۹ ۳۷,۳۰۷,۰۳۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۴۹۶,۵۹۴,۴۶۷,۹۹۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۳۶,۸۶۰,۲۸۷ ۳۶,۶۸۳,۳۲۳ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۴۰۴,۷۰۰,۷۴۰,۴۳۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۳۵,۸۲۰,۴۰۱ ۳۵,۶۵۱,۴۰۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۲۵۲,۶۶۳,۵۰۸,۸۶۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۳۶,۰۱۲,۷۰۲ ۳۵,۸۴۲,۱۸۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۲۸۰,۷۷۲,۹۷۵,۵۶۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۳۶,۰۱۳,۵۵۵ ۳۵,۸۴۳,۰۴۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۲۸۰,۸۹۸,۶۵۵,۳۰۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۳۶,۰۱۴,۴۰۸ ۳۵,۸۴۳,۸۹۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۲۸۱,۰۲۴,۳۳۵,۶۹۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳۵,۸۵۸,۲۷۵ ۳۵,۶۸۸,۸۶۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۲۵۸,۱۸۳,۲۶۲,۳۶۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳۵,۰۰۵,۰۴۰ ۳۴,۸۴۰,۲۳۸ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۵,۱۳۳,۱۵۱,۶۷۹,۹۳۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۴,۰۲۸,۱۱۰ ۳۳,۸۷۱,۰۴۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۹۹۰,۳۵۵,۸۲۱,۰۴۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۳,۵۹۱,۶۰۹ ۳۳,۴۳۶,۰۰۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۹۲۶,۲۵۹,۶۹۰,۵۹۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳۲,۷۸۵,۸۸۴ ۳۲,۶۲۷,۳۵۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۸۰۷,۱۱۹,۰۰۸,۸۴۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳۲,۷۸۶,۶۷۶ ۳۲,۶۲۸,۱۴۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۸۰۷,۲۳۵,۶۸۶,۴۰۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۲,۷۸۷,۴۶۸ ۳۲,۶۲۸,۹۴۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۸۰۷,۳۵۲,۳۶۴,۵۹۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۳۲,۷۵۰,۸۰۹ ۳۲,۵۹۲,۳۲۴ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۸۰۱,۹۵۷,۴۹۸,۶۴۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳۱,۷۴۷,۶۰۱ ۳۱,۵۸۶,۸۲۹ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۶۵۳,۸۱۳,۹۳۱,۹۶۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۸,۷۲۸,۷۷۴ ۲۸,۵۷۴,۵۱۵ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۲۰۹,۹۹۷,۶۰۸,۵۲۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۸,۷۷۲,۳۳۹ ۲۸,۶۱۸,۹۶۷ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۲۱۶,۵۴۶,۸۵۷,۲۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۷,۸۸۱,۹۲۴ ۲۷,۷۳۴,۲۵۰ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۰۸۶,۱۹۷,۹۶۷,۸۶۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۷,۸۸۲,۶۵۴ ۲۷,۷۳۴,۹۸۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۰۸۶,۳۰۵,۶۲۲,۳۴۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۷,۸۸۳,۳۸۵ ۲۷,۷۳۵,۷۱۱ ۰ ۰ ۴۴۰,۶۵۳ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۴۷,۳۳۴ ۴,۰۸۶,۴۱۳,۲۷۷,۴۱۷