اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/04/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 331,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,473,530,111,661
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,544,806
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,518,525
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,518,525
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/04/04 3,544,806 3,518,525 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,473,530,111,661
  2 1398/04/03 3,427,496 3,402,095 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,424,770,375,695
  3 1398/04/02 3,295,607 3,270,913 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,369,832,219,637
  4 1398/04/01 3,164,960 3,140,940 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,315,400,402,694
  5 1398/03/31 3,054,930 3,031,703 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,653,036,904
  6 1398/03/30 3,055,034 3,031,808 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,696,923,526
  7 1398/03/29 3,055,139 3,031,912 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,269,740,650,945
  8 1398/03/28 2,930,438 2,908,031 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,217,860,218,908
  9 1398/03/27 2,811,147 2,789,428 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,168,190,194,589
  10 1398/03/26 2,691,325 2,670,471 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,118,371,684,354
  11 1398/03/25 2,574,369 2,554,391 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,069,758,680,559
  12 1398/03/24 2,579,305 2,559,325 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,824,729,919
  13 1398/03/23 2,579,395 2,559,414 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,862,167,837
  14 1398/03/22 2,579,484 2,559,504 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,899,610,145
  15 1398/03/21 2,516,850 2,497,353 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,045,871,457,148
  16 1398/03/20 2,565,194 2,545,281 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,065,943,252,829
  17 1398/03/19 2,519,707 2,500,166 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,047,049,507,680
  18 1398/03/18 2,412,230 2,393,515 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,002,384,870,162
  19 1398/03/17 2,503,205 2,483,817 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,202,624,157
  20 1398/03/16 2,503,292 2,483,904 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,238,924,245