صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۱,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۵۲,۸۸۲,۰۳۷,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۹۹,۴۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۶۳,۱۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۶۳,۱۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴,۶۹۹,۴۸۰ ۴,۶۶۳,۱۳۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۵۲,۸۸۲,۰۳۷,۱۱۸
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴,۵۷۹,۵۹۰ ۴,۵۴۴,۲۸۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۰۳,۱۰۸,۸۲۳,۲۹۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴,۶۳۴,۶۰۲ ۴,۵۹۹,۰۱۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۲۶,۰۳۱,۳۲۹,۱۱۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۴,۸۵۲,۰۱۵ ۴,۸۱۴,۹۱۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۱۶,۴۴۸,۸۴۴,۰۷۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۴,۸۶۳,۷۰۰ ۴,۸۲۶,۷۴۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۲۱,۴۰۳,۱۴۱,۹۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۴,۸۶۳,۸۷۶ ۴,۸۲۶,۹۲۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۲۱,۴۷۶,۶۱۰,۷۵۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۴,۸۶۴,۰۵۱ ۴,۸۲۷,۰۹۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۲۱,۵۵۰,۰۸۰,۸۶۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴,۷۰۵,۰۱۸ ۴,۶۶۹,۱۴۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۵۵,۳۹۸,۸۸۰,۰۴۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴,۵۱۱,۹۷۶ ۴,۴۷۷,۴۷۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۸۷۵,۱۲۹,۹۴۸,۴۹۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴,۵۷۰,۳۷۶ ۴,۵۳۵,۵۹۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۸۹۹,۴۷۰,۸۲۱,۱۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴,۹۷۶,۸۶۴ ۴,۹۳۹,۰۸۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۸,۴۴۷,۸۳۳,۵۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴,۹۶۹,۷۰۶ ۴,۹۳۲,۰۲۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۵,۴۹۳,۱۱۰,۵۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴,۹۶۹,۸۸۵ ۴,۹۳۲,۲۰۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۵,۵۶۸,۰۲۷,۵۷۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴,۹۷۰,۰۶۴ ۴,۹۳۲,۳۸۴ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۵,۶۴۲,۹۴۵,۹۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۹۷۰,۲۴۳ ۴,۹۳۲,۵۶۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۵,۷۱۷,۸۶۵,۵۴۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴,۹۷۲,۷۲۱ ۴,۹۳۵,۲۲۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۶۶,۸۳۳,۸۴۳,۸۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴,۹۸۳,۶۳۵ ۴,۹۴۶,۱۱۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۷۱,۳۹۴,۸۲۴,۷۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴,۹۸۷,۶۳۰ ۴,۹۵۰,۲۳۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۷۳,۱۱۹,۲۲۸,۳۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴,۹۸۷,۶۳۱ ۴,۹۵۰,۲۵۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۷۳,۱۲۶,۰۶۹,۴۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴,۹۸۷,۸۰۸ ۴,۹۵۰,۴۳۰ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۷۳,۲۰۰,۴۷۳,۲۸۸