صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۸,۷۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳۱,۲۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۱۲۵,۸۹۹,۳۳۹,۸۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۱۶,۰۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۷۶,۲۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۷۶,۲۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۵,۱۱۶,۰۱۲ ۵,۰۷۶,۲۶۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۲۵,۸۹۹,۳۳۹,۸۷۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۵,۱۱۶,۲۰۰ ۵,۰۷۶,۴۵۴ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۲۵,۹۷۸,۱۲۵,۵۷۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۵,۱۱۶,۳۸۹ ۵,۰۷۶,۶۴۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۲۶,۰۵۶,۹۱۲,۶۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۵,۰۰۹,۲۰۷ ۴,۹۷۰,۱۵۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۸۱,۴۶۰,۰۰۴,۲۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۵,۰۰۵,۱۰۶ ۴,۹۶۶,۰۸۳ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۷۹,۷۵۵,۸۵۱,۵۲۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵,۰۸۲,۰۳۵ ۵,۰۴۲,۵۷۹ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۱۱,۷۹۱,۹۲۰,۶۶۳
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۵,۰۶۵,۸۰۲ ۵,۰۲۶,۵۹۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۰۵,۰۹۷,۸۰۵,۱۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۵,۰۹۶,۵۵۵ ۵,۰۵۷,۰۴۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۱۷,۸۵۱,۰۷۸,۱۳۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۵,۰۹۶,۷۴۲ ۵,۰۵۷,۲۳۵ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۱۷,۹۲۹,۴۱۶,۳۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۵,۰۹۶,۹۲۹ ۵,۰۵۷,۴۲۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۱۸,۰۰۷,۷۵۵,۹۱۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۵,۲۵۳,۷۸۹ ۵,۲۱۳,۱۷۰ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۸۳,۲۳۴,۰۴۴,۸۸۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۵,۳۱۶,۴۱۸ ۵,۲۷۵,۳۸۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۲۰۹,۲۸۷,۴۴۰,۶۷۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۵,۱۵۰,۷۹۹ ۵,۱۱۰,۹۳۸ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۴۰,۴۲۰,۱۳۳,۱۴۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۵,۰۸۳,۶۵۹ ۵,۰۴۴,۴۲۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۱۱۲,۵۶۳,۴۳۶,۰۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴,۸۹۵,۸۵۶ ۴,۸۵۷,۹۶۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۳۴,۴۷۷,۶۷۸,۸۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴,۸۹۶,۰۳۵ ۴,۸۵۸,۱۴۶ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۳۴,۵۵۲,۸۶۳,۲۲۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۴,۸۹۶,۰۷۸ ۴,۸۵۸,۱۸۹ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۲,۰۳۴,۵۷۰,۶۹۷,۴۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴,۶۹۹,۴۸۰ ۴,۶۶۳,۱۳۱ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۵۲,۸۸۲,۰۳۷,۱۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴,۵۷۹,۵۹۰ ۴,۵۴۴,۲۸۲ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۰۳,۱۰۸,۸۲۳,۲۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۴,۶۳۴,۶۰۲ ۴,۵۹۹,۰۱۷ ۰ ۰ ۴۳۳,۷۹۴ ۰ ۱۵,۰۰۲ ۴۱۸,۷۹۲ ۱,۹۲۶,۰۳۱,۳۲۹,۱۱۲