صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۸,۱۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳۱,۸۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۳۶۸,۸۷۷,۱۳۳,۷۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۵۷۶,۳۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۳۵۸,۹۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۳۵۸,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۸,۵۷۶,۳۹۵ ۳۸,۳۵۸,۹۰۴ ۰ ۰ ۵۱۲,۵۴۱ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۱۷۳ ۸,۳۶۸,۸۷۷,۱۳۳,۷۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۷,۲۲۵,۰۶۱ ۳۷,۰۱۶,۶۵۹ ۰ ۱۱۲ ۵۱۲,۵۴۱ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۱۷۳ ۸,۰۷۶,۰۳۵,۴۵۵,۳۰۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۷,۱۳۳,۴۰۴ ۳۶,۹۲۹,۴۶۷ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۰۶۱ ۸,۰۵۲,۸۷۶,۵۶۶,۹۱۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۵,۹۲۱,۱۶۰ ۳۵,۷۲۶,۸۳۳ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۰۶۱ ۷,۷۹۰,۶۲۹,۰۲۴,۰۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۴,۹۳۳,۹۰۴ ۳۴,۷۵۰,۶۳۷ ۰ ۰ ۵۱۲,۴۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۰۶۱ ۷,۵۷۷,۷۵۸,۷۵۷,۳۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۴,۹۳۴,۹۹۰ ۳۴,۷۵۱,۷۲۴ ۰ ۲۷,۹۱۳ ۵۱۲,۴۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۱۸,۰۶۱ ۷,۵۷۷,۹۹۵,۷۵۳,۵۰۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۴,۸۰۵,۶۰۶ ۳۴,۵۹۵,۴۳۷ ۰ ۱۶,۱۸۷ ۴۸۴,۵۱۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۹۰,۱۴۸ ۶,۵۷۸,۲۵۳,۲۴۰,۶۴۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۵,۹۹۵,۲۸۶ ۳۵,۷۷۷,۱۰۵ ۰ ۰ ۴۶۸,۳۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۷۳,۹۶۱ ۶,۲۲۳,۸۲۱,۰۱۱,۲۷۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۴,۷۳۹,۹۳۹ ۳۴,۵۳۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۴۶۸,۳۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۷۳,۹۶۱ ۶,۰۰۶,۸۷۵,۷۴۵,۷۱۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۵,۹۶۴,۴۱۹ ۳۵,۷۵۴,۹۵۴ ۰ ۶,۸۰۰ ۴۶۸,۳۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۷۳,۹۶۱ ۶,۲۱۹,۹۶۷,۵۶۷,۱۸۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۶,۹۱۸,۶۳۱ ۳۶,۶۹۶,۵۰۴ ۰ ۰ ۴۶۱,۵۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۶۷,۱۶۱ ۶,۱۳۴,۲۲۴,۲۵۲,۰۹۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳۵,۵۸۶,۱۵۳ ۳۵,۳۷۱,۷۵۳ ۰ ۰ ۴۶۱,۵۲۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۶۷,۱۶۱ ۵,۹۱۲,۷۷۷,۶۰۴,۹۹۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳۵,۵۸۷,۴۰۹ ۳۵,۳۷۳,۰۰۹ ۰ ۰ ۴۶۱,۵۲۹ ۱,۰۴۹ ۲۹۴,۳۶۸ ۱۶۷,۱۶۱ ۵,۹۱۲,۹۸۷,۵۷۵,۲۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳۶,۵۹۵,۱۰۰ ۳۶,۳۸۲,۰۳۷ ۰ ۲۰۸ ۴۶۱,۵۲۹ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۲۱۰ ۶,۱۱۹,۸۲۲,۴۲۱,۰۷۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳۷,۶۹۶,۶۶۱ ۳۷,۴۷۶,۰۵۹ ۰ ۰ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۶,۲۹۶,۰۵۲,۷۸۶,۷۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۳۸,۲۵۵,۳۷۰ ۳۸,۰۳۱,۶۵۵ ۰ ۰ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۶,۳۸۹,۳۹۴,۱۴۶,۷۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۴۰,۰۳۴,۶۹۳ ۳۹,۸۰۰,۱۵۵ ۰ ۰ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۶,۶۸۶,۵۰۵,۶۲۵,۰۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴۱,۷۹۶,۹۳۵ ۴۱,۵۶۰,۵۸۲ ۰ ۰ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۶,۹۸۲,۲۶۰,۹۲۷,۳۱۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۴۳,۶۳۱,۶۲۴ ۴۳,۳۸۵,۶۳۴ ۰ ۰ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۷,۲۸۸,۸۷۳,۳۴۴,۹۰۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۴۳,۶۳۳,۰۷۴ ۴۳,۳۸۷,۰۸۴ ۰ ۱۲,۷۰۶ ۴۶۱,۳۲۱ ۰ ۲۹۳,۳۱۹ ۱۶۸,۰۰۲ ۷,۲۸۹,۱۱۶,۸۸۸,۳۱۳