صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۴,۱۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۶۵,۸۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۴۰,۰۵۵,۲۲۴,۹۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۴۲,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۳۳,۶۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۳۳,۶۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۶,۳۴۲,۸۶۲ ۶,۳۳۳,۶۷۳ ۶,۳۳۳,۶۷۳ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۶۴۰,۰۵۵,۲۲۴,۹۳۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۶,۲۱۰,۷۵۹ ۶,۲۰۱,۷۶۱ ۶,۲۰۱,۷۶۱ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۴۶۰,۱۰۷,۸۸۵,۹۹۱
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۶,۲۱۰,۹۱۲ ۶,۲۰۱,۹۱۵ ۶,۲۰۱,۹۱۵ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۴۶۰,۳۱۷,۳۳۵,۷۱۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۶,۲۱۱,۰۶۶ ۶,۲۰۲,۰۶۸ ۶,۲۰۲,۰۶۸ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۴۶۰,۵۲۶,۸۸۱,۰۰۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۶,۲۹۱,۹۰۱ ۶,۲۸۲,۷۸۹ ۶,۲۸۲,۷۸۹ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۵۷۰,۶۴۰,۹۵۲,۶۸۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۶,۱۱۵,۲۸۷ ۶,۱۰۶,۴۳۵ ۶,۱۰۶,۴۳۵ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۳۳۰,۰۶۸,۳۱۳,۸۱۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۶,۱۱۵,۴۳۸ ۶,۱۰۶,۵۸۵ ۶,۱۰۶,۵۸۵ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۳۳۰,۲۷۳,۵۹۱,۸۵۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۶,۱۱۵,۵۸۸ ۶,۱۰۶,۷۳۶ ۶,۱۰۶,۷۳۶ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۳۳۰,۴۷۸,۹۶۴,۷۷۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۶,۰۴۱,۶۶۴ ۶,۰۳۲,۹۲۱ ۶,۰۳۲,۹۲۱ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۲۲۹,۷۸۵,۶۲۴,۴۸۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۶,۰۴۱,۸۱۲ ۶,۰۳۳,۰۷۰ ۶,۰۳۳,۰۷۰ ۰ ۱۶ ۱,۸۹۰,۴۶۴ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۴۶ ۸,۲۲۹,۹۸۷,۶۴۶,۴۳۰
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۶,۰۲۰,۶۲۲ ۶,۰۱۱,۸۸۰ ۶,۰۱۱,۸۸۰ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۲۰۰,۹۸۵,۷۶۸,۷۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۵,۹۴۲,۹۲۵ ۵,۹۳۴,۲۹۸ ۵,۹۳۴,۲۹۸ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۰۹۵,۱۵۴,۴۶۵,۸۴۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۵,۹۶۳,۹۵۷ ۵,۹۵۵,۳۰۱ ۵,۹۵۵,۳۰۱ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۱۲۳,۸۰۴,۲۶۷,۶۳۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۵,۹۵۲,۶۸۸ ۵,۹۴۴,۰۴۹ ۵,۹۴۴,۰۴۹ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۱۰۸,۴۵۶,۱۸۲,۰۶۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۶,۰۱۳,۹۳۲ ۶,۰۰۵,۲۱۹ ۶,۰۰۵,۲۱۹ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۱۹۱,۸۹۹,۹۵۴,۸۳۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۶,۰۲۵,۱۰۴ ۶,۰۱۶,۳۷۷ ۶,۰۱۶,۳۷۷ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۲۰۷,۱۲۰,۳۸۹,۳۹۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۶,۰۲۵,۲۵۵ ۶,۰۱۶,۵۲۸ ۶,۰۱۶,۵۲۸ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۲۰۷,۳۲۶,۸۲۱,۱۴۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۶,۰۲۵,۴۰۷ ۶,۰۱۶,۶۸۰ ۶,۰۱۶,۶۸۰ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۲۰۷,۵۳۳,۳۴۱,۲۱۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۶,۱۰۳,۲۰۱ ۶,۰۹۴,۳۶۰ ۶,۰۹۴,۳۶۰ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۳۱۳,۴۹۹,۸۰۰,۷۷۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۶,۲۵۱,۵۶۶ ۶,۲۴۲,۵۰۸ ۶,۲۴۲,۵۰۸ ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۴۴۸ ۰ ۵۲۶,۳۱۸ ۱,۳۶۴,۱۳۰ ۸,۵۱۵,۵۹۲,۴۰۴,۸۵۸
  مشاهده همه