اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 418,792
تعداد واحدهای باقی مانده: 331,208
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,069,758,680,559
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,574,369
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,554,391
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,554,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک دی
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود
حسابرس : موسسه حسابرسی بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین صفایی ,فرشید زارعی ,محمد همتی روزبهانی
تاریخ آغاز فعالیت: 1395/07/17
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/25 2,574,369 2,554,391 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,069,758,680,559
  2 1398/03/24 2,579,305 2,559,325 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,824,729,919
  3 1398/03/23 2,579,395 2,559,414 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,862,167,837
  4 1398/03/22 2,579,484 2,559,504 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,071,899,610,145
  5 1398/03/21 2,516,850 2,497,353 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,045,871,457,148
  6 1398/03/20 2,565,194 2,545,281 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,065,943,252,829
  7 1398/03/19 2,519,707 2,500,166 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,047,049,507,680
  8 1398/03/18 2,412,230 2,393,515 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,002,384,870,162
  9 1398/03/17 2,503,205 2,483,817 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,202,624,157
  10 1398/03/16 2,503,292 2,483,904 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,238,924,245
  11 1398/03/15 2,503,378 2,483,990 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,275,228,666
  12 1398/03/14 2,503,465 2,484,077 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,311,537,413
  13 1398/03/13 2,503,552 2,484,164 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,040,347,850,480
  14 1398/03/12 2,458,323 2,439,341 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,021,576,606,245
  15 1398/03/11 2,360,847 2,342,622 0 0 433,794 0 15,002 418,792 981,071,205,170
  16 1398/03/10 2,391,125 2,372,647 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,645,468,385
  17 1398/03/09 2,391,207 2,372,729 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,680,010,023
  18 1398/03/08 2,391,290 2,372,812 0 0 433,794 0 15,002 418,792 993,714,555,937
  19 1398/03/07 2,415,129 2,396,539 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,003,651,497,770
  20 1398/03/06 2,443,611 2,424,774 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,015,476,045,472