صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۴,۱۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰۵,۸۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۱۸۵,۹۷۶,۹۸۶,۶۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۷۷۳,۸۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱,۷۱۱,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱,۷۱۱,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۴۱,۷۷۳,۸۴۰ ۴۱,۷۱۱,۹۵۹ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۱۸۵,۹۷۶,۹۸۶,۶۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۴۳,۶۸۳,۴۸۶ ۴۳,۶۲۲,۵۰۸ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۵۲,۵۲۹,۱۵۲,۸۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۴۳,۸۷۶,۱۲۲ ۴۳,۶۱۶,۰۰۸ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۵۰,۹۴۱,۸۵۸,۵۷۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۴۳,۸۷۷,۶۴۷ ۴۳,۶۱۷,۵۳۳ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۵۱,۳۱۴,۲۷۰,۶۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۴۳,۹۲۹,۴۰۳ ۴۳,۶۶۹,۶۷۱ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۶۴,۰۴۶,۲۵۰,۷۶۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۴۳,۹۳۰,۹۲۷ ۴۳,۶۷۱,۱۹۴ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۶۴,۴۱۸,۲۰۸,۴۱۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۴۳,۹۳۲,۴۵۰ ۴۳,۶۷۲,۷۱۷ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۶۴,۷۹۰,۱۶۹,۷۶۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۴۳,۸۹۷,۹۰۴ ۴۳,۶۳۷,۹۷۱ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۵۶,۳۰۵,۱۶۱,۳۸۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۴۴,۰۱۸,۷۳۹ ۴۳,۷۵۸,۶۲۰ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۶۸۵,۷۶۷,۴۲۸,۴۴۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۴۴,۰۹۱,۷۰۳ ۴۳,۸۳۱,۲۱۹ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۰۳,۴۹۶,۱۲۶,۱۱۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۴۴,۲۵۵,۶۹۶ ۴۳,۹۹۶,۰۲۴ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۴۳,۷۴۱,۱۳۸,۶۲۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۴۴,۲۵۷,۲۲۰ ۴۳,۹۹۷,۵۴۸ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۴۴,۱۱۳,۲۷۰,۳۴۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۴۴,۲۵۸,۷۴۴ ۴۳,۹۹۹,۰۷۲ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۴۴,۴۸۵,۴۰۵,۷۴۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۴۴,۲۶۰,۲۶۸ ۴۴,۰۰۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۴۴,۸۵۷,۶۱۴,۸۳۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۴۴,۱۵۱,۷۷۹ ۴۳,۸۹۷,۹۰۲ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۷۱۹,۷۷۹,۸۸۴,۸۹۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۴۲,۳۰۴,۷۰۲ ۴۲,۰۵۹,۰۳۹ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۱۰,۲۷۰,۷۳۳,۱۵۳,۷۸۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴۰,۶۰۲,۰۳۹ ۴۰,۳۶۶,۹۳۱ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۹,۸۵۷,۵۲۳,۸۲۹,۲۵۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴۰,۰۷۹,۵۱۲ ۳۹,۸۵۳,۹۵۰ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۹,۷۳۲,۲۵۴,۸۷۱,۲۰۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۳۹,۱۹۴,۰۶۳ ۳۸,۹۷۵,۲۳۲ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۹,۵۱۷,۶۷۳,۷۶۲,۷۶۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۳۹,۱۹۵,۳۵۳ ۳۸,۹۷۶,۵۲۲ ۰ ۰ ۵۳۸,۵۶۶ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۴۴,۱۹۸ ۹,۵۱۷,۹۸۸,۷۹۳,۹۵۶