صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۱,۱۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۸,۸۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۲۴۵,۱۹۰,۸۵۴,۱۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۹۷۲,۶۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۹۲۲,۴۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۹۲۲,۴۱۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۷/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳۲,۹۷۲,۶۲۸ ۳۲,۹۲۲,۴۱۱ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۱۰,۲۴۵,۱۹۰,۸۵۴,۱۰۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳۱,۳۵۲,۷۷۸ ۳۱,۳۰۴,۳۷۸ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۹,۷۴۱,۶۷۱,۹۵۸,۳۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۹,۹۶۰,۴۲۵ ۲۹,۹۱۴,۰۹۷ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۹,۳۰۹,۰۲۷,۷۷۶,۹۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲۸,۹۵۳,۸۱۴ ۲۸,۹۰۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۸,۹۹۶,۲۸۵,۴۳۲,۱۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۸,۹۵۴,۹۲۶ ۲۸,۹۱۰,۲۲۸ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۸,۹۹۶,۶۳۱,۵۵۱,۱۱۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۸,۹۵۶,۰۳۸ ۲۸,۹۱۱,۳۴۰ ۰ ۰ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۸,۹۹۶,۹۷۷,۶۷۳,۹۰۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳۰,۱۱۸,۷۲۱ ۳۰,۰۷۲,۴۱۱ ۰ ۴۱,۶۱۸ ۶۱۷,۷۱۰ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۳۱۱,۱۹۲ ۹,۳۵۸,۲۹۳,۶۶۹,۵۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳۴,۷۵۶,۰۶۳ ۳۴,۷۰۲,۳۳۰ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۹,۳۵۴,۸۴۶,۰۳۰,۴۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۴,۵۱۸,۲۹۳ ۳۴,۴۶۵,۸۲۷ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۹,۲۹۱,۰۹۰,۸۸۱,۹۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳۵,۷۲۷,۲۴۴ ۳۵,۶۷۳,۱۵۸ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۹,۶۱۶,۵۵۵,۷۸۹,۷۱۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۲,۳۵۴,۷۸۸ ۳۲,۳۰۷,۴۷۶ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۸,۷۰۹,۲۵۵,۵۵۲,۹۵۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳۲,۳۵۵,۷۰۸ ۳۲,۳۰۸,۳۹۶ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۸,۷۰۹,۵۰۳,۶۳۴,۹۰۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳۲,۳۵۶,۸۹۰ ۳۲,۳۰۹,۵۷۸ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۱۲,۱۵۰ ۳۰۶,۵۱۸ ۲۶۹,۵۷۴ ۸,۷۰۹,۸۲۲,۱۴۸,۶۱۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۲,۲۵۷,۳۴۹ ۳۲,۲۱۲,۳۱۸ ۰ ۰ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۸۱,۷۲۴ ۹,۰۷۴,۹۸۳,۱۸۰,۳۰۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۲,۱۲۴,۷۶۲ ۳۲,۰۸۰,۰۱۶ ۰ ۲۲,۰۴۳ ۵۷۶,۰۹۲ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۸۱,۷۲۴ ۹,۰۳۷,۷۱۰,۴۹۵,۲۱۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۲,۱۲۸,۱۴۸ ۳۲,۰۷۹,۴۱۲ ۰ ۰ ۵۵۴,۰۴۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۵۹,۶۸۱ ۸,۳۳۰,۴۱۳,۶۸۳,۲۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۳۲,۲۲۹,۸۰۹ ۳۲,۱۸۱,۰۷۴ ۰ ۰ ۵۵۴,۰۴۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۵۹,۶۸۱ ۸,۳۵۶,۸۱۳,۶۰۰,۸۳۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۳۲,۱۱۴,۷۵۱ ۳۲,۰۶۶,۱۷۰ ۰ ۰ ۵۵۴,۰۴۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۵۹,۶۸۱ ۸,۳۲۶,۹۷۵,۰۵۵,۲۶۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۳۲,۱۱۵,۹۶۲ ۳۲,۰۶۷,۳۸۰ ۰ ۰ ۵۵۴,۰۴۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۵۹,۶۸۱ ۸,۳۲۷,۲۸۹,۳۶۸,۱۴۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۳۲,۱۱۷,۱۷۲ ۳۲,۰۶۸,۵۹۱ ۰ ۰ ۵۵۴,۰۴۹ ۰ ۲۹۴,۳۶۸ ۲۵۹,۶۸۱ ۸,۳۲۷,۶۰۳,۶۸۴,۵۹۳