صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ تغییرات اساسنامه (تغییر آدرس) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ تغییرات اساسنامه (تغییر صاحبان امضاء مجاز) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تغییرات اساسنامه مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ تغییرات اساسنامه مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (تصویب صورتهای مالی) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ تغییرات اساسنامه مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ تغییرات اساسنامه مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تغییرات اساسنامه