صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
FundNAVList

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/25 5,234,807 5,197,209 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,176,549,635,845
2 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/24 5,234,977 5,197,379 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,176,620,756,588
3 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/23 5,235,147 5,197,549 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,176,691,883,264
4 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/22 5,176,666 5,139,538 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,152,397,499,032
5 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/21 5,273,624 5,235,688 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,192,664,177,510
6 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/20 5,273,795 5,235,859 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,192,735,977,239
7 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/19 5,068,246 5,031,874 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,107,308,705,533
8 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/18 5,126,585 5,089,798 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,131,566,839,473
9 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/17 5,126,751 5,089,964 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,131,636,404,789
10 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/16 5,126,917 5,090,131 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,131,705,975,959
11 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/15 5,130,331 5,093,458 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,133,099,500,277
12 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/14 5,185,831 5,148,582 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,156,184,892,092
13 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/13 5,016,496 4,980,184 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,085,661,059,315
14 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/12 5,012,617 4,976,454 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,084,099,239,863
15 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/11 5,198,014 5,160,563 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,161,202,682,120
16 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/10 5,198,183 5,160,733 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,161,273,570,688
17 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/09 5,198,352 5,160,902 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,161,344,465,045
18 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/08 5,352,303 5,313,636 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,225,308,452,267
19 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/07 5,396,463 5,357,485 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,243,671,758,581
20 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/05/06 5,266,226 5,228,280 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,189,562,043,694