لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/03/04 2,479,353 2,460,250 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,030,332,885,761
2 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/03/03 2,472,650 2,453,616 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,554,814,149
3 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/03/02 2,472,736 2,453,701 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,590,495,120
4 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/03/01 2,472,821 2,453,787 0 0 433,794 0 15,002 418,792 1,027,626,180,319
5 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/31 2,371,365 2,352,956 0 0 433,794 0 15,002 418,792 985,399,095,206
6 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/30 2,320,033 2,302,056 0 0 433,794 0 15,002 418,792 964,082,588,500
7 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/29 2,379,057 2,360,691 0 0 433,794 0 15,002 418,792 988,638,436,212
8 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/28 2,284,711 2,267,039 0 0 433,794 0 15,002 418,792 949,417,785,053
9 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/27 2,207,138 2,190,012 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,159,322,782
10 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/26 2,207,222 2,190,096 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,194,718,260
11 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/25 2,207,307 2,190,181 0 0 433,794 0 15,002 418,792 917,230,113,852
12 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/24 2,247,804 2,230,378 0 0 433,794 0 15,002 418,792 934,064,615,732
13 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/23 2,188,373 2,171,402 0 0 433,794 0 15,002 418,792 909,365,688,886
14 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/22 2,252,784 2,235,450 0 0 433,794 0 15,002 418,792 936,188,515,911
15 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/21 2,344,789 2,326,826 0 0 433,794 0 15,002 418,792 974,456,006,776
16 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/20 2,268,286 2,250,916 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,665,742,350
17 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/19 2,268,372 2,251,002 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,701,658,444
18 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/18 2,268,457 2,251,088 0 0 433,794 0 15,002 418,792 942,737,574,654
19 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/17 2,177,717 2,161,079 0 0 433,794 0 15,002 418,792 905,042,606,567
20 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/02/16 2,096,059 2,079,830 0 0 433,794 0 15,002 418,792 871,016,269,624