صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/07 6,256,579 6,211,203 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,635,624,657,227
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/06 6,045,616 6,001,469 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,546,627,457,726
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/05 5,818,861 5,776,169 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,451,025,083,858
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/04 5,754,929 5,712,496 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,424,006,198,045
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/03 5,755,134 5,712,701 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,424,093,407,715
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/02 5,755,340 5,712,907 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,424,180,618,911
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/01 5,737,768 5,695,198 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,416,666,344,587
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/30 5,883,777 5,839,897 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,478,066,792,213
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/29 5,891,116 5,847,097 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,481,121,945,041
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/28 5,920,655 5,876,602 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,493,641,901,673
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/27 5,680,320 5,637,554 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,392,205,963,127
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/26 5,680,527 5,637,761 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,392,293,691,985
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/25 5,680,734 5,637,968 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,392,381,422,356
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/24 5,475,894 5,434,237 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,305,931,703,591
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/23 5,331,072 5,290,365 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,244,881,762,671
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/22 5,128,006 5,088,679 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,159,299,630,411
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/21 4,892,674 4,854,686 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,060,008,459,997
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/20 4,798,430 4,760,472 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,020,030,228,527
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/19 4,798,613 4,760,656 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,020,108,087,676
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/10/18 4,798,797 4,760,839 0 0 494,248 0 17,636 424,334 2,020,185,948,286