صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/21 57,548,257 57,317,629 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,444,835,604,983
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/20 58,843,715 58,608,164 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,634,975,259,926
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/19 57,405,804 57,176,647 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,424,064,103,700
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/18 55,804,518 55,582,229 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,189,152,186,984
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/17 55,805,881 55,583,592 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,189,352,984,782
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/16 55,807,244 55,584,955 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,189,553,785,444
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/15 55,808,607 55,586,318 0 0 440,653 0 293,319 147,334 8,189,754,588,970
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/14 54,295,416 54,078,879 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,967,657,615,676
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/13 52,906,013 52,698,928 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,764,343,910,884
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/12 52,871,496 52,664,369 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,759,252,148,952
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/11 51,332,517 51,132,278 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,533,523,097,244
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/10 49,789,687 49,585,590 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,305,643,356,451
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/09 49,790,934 49,586,838 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,305,827,127,842
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/08 49,792,181 49,588,085 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,306,010,902,018
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/07 48,217,289 48,010,187 0 0 440,653 0 293,319 147,334 7,073,532,906,051
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/06 46,598,725 46,386,615 0 0 440,653 0 293,319 147,334 6,834,325,512,148
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/05 44,916,934 44,692,407 0 0 440,653 0 293,319 147,334 6,584,711,048,259
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/04 43,281,995 43,052,065 0 0 440,653 0 293,319 147,334 6,343,032,943,874
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/03 36,352,217 36,154,652 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,326,809,490,387
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/05/02 36,353,397 36,155,832 0 0 440,653 0 293,319 147,334 5,326,983,328,274