صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/05/04 6,984,057 6,974,652 6,974,652 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,997,230,949,064
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/05/03 6,961,949 6,952,571 6,952,571 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,968,746,577,473
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/05/02 6,961,998 6,952,620 6,952,620 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,968,810,052,027
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/05/01 6,962,048 6,952,669 6,952,669 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,968,873,791,087
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/31 6,962,097 6,952,719 6,952,719 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,968,937,794,176
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/30 6,962,147 6,952,769 6,952,769 0 0 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,969,002,060,816
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/29 6,961,716 6,952,337 6,952,337 0 15 1,746,308 0 456,318 1,289,990 8,968,445,624,027
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/28 6,924,924 6,915,546 6,915,546 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,920,881,348,838
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/27 6,965,785 6,956,318 6,956,318 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,973,476,487,541
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/26 6,831,815 6,822,491 6,822,491 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,800,843,357,289
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/25 6,645,216 6,636,107 6,636,107 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,560,412,413,342
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/24 6,645,261 6,636,152 6,636,152 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,560,470,239,260
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/23 6,645,306 6,636,197 6,636,197 0 0 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,560,528,325,420
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/22 6,560,056 6,551,014 6,551,014 0 12,143 1,746,293 0 456,318 1,289,975 8,450,644,901,658
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/21 5,743,805 5,735,772 5,735,772 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,329,352,895,770
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/20 5,742,969 5,734,924 5,734,924 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,328,269,965,272
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/19 5,763,382 5,755,299 5,755,299 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,354,305,678,657
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/18 5,655,790 5,647,699 5,647,699 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,216,810,220,720
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/17 5,655,868 5,647,777 5,647,777 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,216,909,598,520
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1400/04/16 5,655,946 5,647,854 5,647,854 0 0 1,734,150 0 456,318 1,277,832 7,217,009,148,660