صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/09 17,851,964 17,731,532 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,092,014,395
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/08 17,852,540 17,732,108 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,336,358,589
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/07 17,853,116 17,732,684 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,524,580,703,416
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/06 18,279,150 18,156,735 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,704,520,122,177
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/05 18,642,754 18,517,961 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,857,800,465,309
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/04 18,643,351 18,518,558 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,858,053,710,792
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/03 18,643,947 18,519,155 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,858,306,956,938
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/02 18,010,292 17,882,346 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,087,548,936
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/03/01 18,010,901 17,882,955 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,345,717,631
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/31 18,011,509 17,883,563 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,588,603,887,002
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/30 17,492,699 17,368,808 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,370,175,618,566
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/29 16,979,763 16,859,153 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,153,911,652,080
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/28 16,279,751 16,162,977 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,858,500,637,664
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/27 16,700,886 16,586,646 0 0 440,653 0 16,319 424,334 7,038,277,951,911
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/26 16,438,939 16,327,024 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,111,319,488
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/25 16,439,474 16,327,559 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,338,272,039
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/24 16,440,009 16,328,093 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,928,565,225,265
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/23 15,941,007 15,831,097 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,717,672,795,337
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/22 15,938,968 15,830,855 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,717,569,923,640
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/02/21 15,429,129 15,322,277 0 0 440,653 0 16,319 424,334 6,501,763,012,583