صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/29 5,034,263 4,996,681 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,092,570,114,253
2 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/28 5,262,691 5,223,634 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,187,615,922,215
3 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/27 5,517,894 5,476,913 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,293,687,324,178
4 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/26 5,518,088 5,477,108 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,293,768,883,555
5 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/25 5,518,283 5,477,302 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,293,850,444,224
6 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/24 5,518,478 5,477,497 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,293,932,006,183
7 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/23 5,771,331 5,728,440 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,399,024,958,135
8 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/22 6,004,989 5,960,321 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,496,134,897,869
9 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/21 6,279,258 6,232,496 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,610,119,576,252
10 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/20 6,434,441 6,386,532 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,674,628,501,421
11 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/19 6,500,483 6,452,132 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,702,101,212,391
12 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/18 6,500,712 6,452,361 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,702,197,262,232
13 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/17 6,500,942 6,452,591 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,702,293,663,393
14 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/16 6,422,337 6,374,685 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,669,666,956,642
15 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/15 6,473,876 6,425,898 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,691,114,883,738
16 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/14 6,218,769 6,172,732 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,585,090,953,586
17 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/13 6,499,077 6,450,903 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,701,586,567,229
18 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/12 6,285,877 6,239,311 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,612,973,654,357
19 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/11 6,286,098 6,239,532 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,613,066,045,485
20 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردانی گروه دي 1398/07/10 6,286,318 6,239,753 0 0 433,794 0 15,002 418,792 2,613,158,437,909