صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/23 11,401,007 11,384,236 0 0 966,194 0 306,518 659,676 7,509,906,998,429
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/22 11,506,403 11,489,724 0 0 966,194 0 306,518 659,676 7,579,495,471,183
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/21 11,561,881 11,545,285 0 0 966,194 0 306,518 659,676 7,616,147,349,072
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/20 11,962,962 11,945,629 0 0 966,194 0 306,518 659,676 7,880,244,901,559
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/19 12,330,385 12,312,539 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,122,286,424,388
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/18 12,330,834 12,312,988 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,122,582,416,716
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/17 12,331,283 12,313,436 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,122,878,412,948
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/16 12,901,926 12,883,358 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,498,842,043,204
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/15 13,315,732 13,296,456 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,771,353,055,202
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/14 13,390,780 13,371,293 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,820,721,041,066
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/13 13,399,986 13,380,370 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,826,709,119,817
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/12 13,501,341 13,481,514 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,893,431,067,967
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/11 13,501,838 13,482,011 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,893,759,345,129
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/10 13,502,336 13,482,509 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,894,087,626,248
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/09 13,558,176 13,538,316 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,930,902,282,795
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/08 13,661,475 13,641,548 0 0 966,194 0 306,518 659,676 8,999,002,126,223
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/07 14,268,097 14,247,349 0 30,218 966,194 0 306,518 659,676 9,398,634,181,963
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/06 15,353,451 15,331,083 0 0 935,976 0 306,518 629,458 9,650,272,779,920
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/05 15,743,731 15,720,638 0 0 935,976 0 306,518 629,458 9,895,481,598,571
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/10/04 15,744,310 15,721,218 0 0 935,976 0 306,518 629,458 9,895,846,327,460