صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/22 6,342,862 6,333,673 6,333,673 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,640,055,224,939
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/21 6,210,759 6,201,761 6,201,761 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,460,107,885,991
3 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/20 6,210,912 6,201,915 6,201,915 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,460,317,335,710
4 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/19 6,211,066 6,202,068 6,202,068 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,460,526,881,002
5 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/18 6,291,901 6,282,789 6,282,789 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,570,640,952,681
6 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/17 6,115,287 6,106,435 6,106,435 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,330,068,313,814
7 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/16 6,115,438 6,106,585 6,106,585 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,330,273,591,854
8 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/15 6,115,588 6,106,736 6,106,736 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,330,478,964,775
9 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/14 6,041,664 6,032,921 6,032,921 0 0 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,229,785,624,482
10 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/13 6,041,812 6,033,070 6,033,070 0 16 1,890,464 0 526,318 1,364,146 8,229,987,646,430
11 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/12 6,020,622 6,011,880 6,011,880 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,200,985,768,734
12 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/11 5,942,925 5,934,298 5,934,298 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,095,154,465,846
13 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/10 5,963,957 5,955,301 5,955,301 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,123,804,267,634
14 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/09 5,952,688 5,944,049 5,944,049 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,108,456,182,063
15 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/08 6,013,932 6,005,219 6,005,219 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,191,899,954,839
16 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/07 6,025,104 6,016,377 6,016,377 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,207,120,389,394
17 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/06 6,025,255 6,016,528 6,016,528 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,207,326,821,145
18 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/05 6,025,407 6,016,680 6,016,680 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,207,533,341,217
19 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/04 6,103,201 6,094,360 6,094,360 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,313,499,800,777
20 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1401/05/03 6,251,566 6,242,508 6,242,508 0 0 1,890,448 0 526,318 1,364,130 8,515,592,404,858