صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1401 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1395/07/20 1,001,341 998,810 0 0 50,002 0 0 50,002 49,942,484,703
1402 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1395/07/19 1,001,388 998,857 0 0 50,002 0 0 50,002 49,944,832,919
1403 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1395/07/18 1,001,435 998,904 0 0 50,002 0 0 50,002 49,947,181,155
1404 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1395/07/17 1,003,832 1,001,281 0 50,002 50,002 0 0 50,002 50,066,036,230