صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/05 8,375,013 8,316,317 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,528,896,237,213
142 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/04 8,055,931 7,999,067 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,276,305,251
143 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/03 8,056,204 7,999,341 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,392,225,176
144 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/02 8,056,477 7,999,614 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,508,145,448
145 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1399/01/01 8,056,750 7,999,887 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,624,066,065
146 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/29 8,056,885 8,000,022 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,681,200,134
147 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/28 8,057,158 8,000,295 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,394,797,123,220
148 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/27 7,753,338 7,698,781 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,266,854,716,720
149 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/26 7,896,418 7,841,843 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,327,560,602,056
150 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/25 7,797,557 7,744,608 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,286,300,283,978
151 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/24 8,032,762 7,978,918 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,385,726,108,352
152 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/23 8,246,782 8,191,986 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,476,138,385,022
153 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/22 8,247,046 8,192,250 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,476,250,225,451
154 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/21 8,247,309 8,192,514 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,476,362,066,975
155 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/20 8,245,657 8,191,140 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,475,779,352,960
156 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/19 7,986,214 7,930,947 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,365,370,465,948
157 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/18 7,777,529 7,723,689 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,277,423,935,554
158 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/17 7,777,787 7,723,947 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,277,533,443,259
159 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/16 7,630,832 7,578,229 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,215,700,405,304
160 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/15 7,631,084 7,578,482 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,215,807,475,360