صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/14 7,631,337 7,578,734 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,215,914,546,487
162 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/13 7,459,173 7,406,036 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,142,632,677,404
163 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/12 7,391,261 7,338,711 0 0 440,653 0 16,319 424,334 3,114,064,616,279
164 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/11 6,976,902 6,927,719 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,939,666,669,411
165 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/10 6,631,023 6,584,379 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,793,975,809,734
166 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/09 6,635,085 6,588,511 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,795,729,065,586
167 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/08 6,635,307 6,588,733 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,795,823,442,515
168 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/07 6,635,444 6,588,870 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,795,881,419,338
169 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/06 6,639,897 6,593,191 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,797,715,192,277
170 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/05 6,396,393 6,345,598 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,692,652,951,138
171 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/04 6,525,128 6,473,694 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,747,008,513,284
172 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/03 6,430,521 6,379,806 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,707,168,730,000
173 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/02 6,372,015 6,322,033 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,682,653,667,844
174 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/12/01 6,372,254 6,322,273 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,682,755,412,717
175 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/30 6,372,493 6,322,512 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,682,856,788,013
176 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/29 6,090,702 6,042,870 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,564,195,369,361
177 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/28 5,976,141 5,929,212 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,515,966,317,129
178 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/27 6,042,147 5,995,411 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,544,056,832,995
179 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/26 6,057,115 6,010,258 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,550,356,618,330
180 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی 1398/11/25 6,172,478 6,125,247 0 0 440,653 0 16,319 424,334 2,599,150,551,556