صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۷۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۴,۹۷۶ ۲۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۱ % ۲۳۴ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۷۶ ۲۹.۸۳ %
۱۲۷۲ ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۵ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۳ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۵ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۶ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۷ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۶ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۷ ۰.۴۷ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۷ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۷۴ % ۲۳۸ ۰.۴۸ % ۱۴,۹۵۱ ۲۹.۷۹ %
۱۲۷۸ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ۱۵,۰۶۷ ۲۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۰۰ ۶۹.۵۷ % ۲۳۹ ۰.۴۸ % ۱۵,۰۶۷ ۲۹.۹۵ %