صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۱,۰۸۳ ۱۵.۷۷ % ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲,۰۴۷,۸۵۶ ۸۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۱ % ۳۸۱,۰۸۲ ۱۵.۵۹ % ۲,۰۴۷,۸۵۶ ۸۲.۷۹ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۲.۹۲ % ۳۷۱,۲۹۹ ۱۴.۷۹ % ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۲.۹۲ % ۳۷۱,۲۹۸ ۱۴.۷۹ % ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲,۰۲۶,۵۴۶ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۳ % ۳۷۱,۲۹۸ ۱۵.۲۱ % ۲,۰۲۶,۵۴۶ ۸۱.۹۸ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۴,۲۳۸ ۱۳.۰۹ % ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۴,۲۳۷ ۱۳.۰۹ % ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۴,۲۳۷ ۱۳.۰۹ % ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲,۱۷۴,۴۴۹ ۸۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۴,۲۳۶ ۱۳.۰۸ % ۲,۱۷۴,۴۴۹ ۸۳.۹۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲,۱۵۲,۵۶۸ ۸۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۴۵ ۲.۹۱ % ۳۴۰,۲۸۳ ۱۳.۲۵ % ۲,۱۵۲,۵۶۸ ۸۳.۸۳ %