صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۳۴۵,۴۲۳ ۷۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۵۳ ۳.۷۱ % ۵۲۶,۴۰۷ ۱۷.۶۵ % ۲,۳۴۵,۴۲۳ ۷۸.۶۴ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۲ ۱۷.۱۹ % ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۲ ۱۷.۱۹ % ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۱۹ ۳.۴۹ % ۴۹۳,۵۴۲ ۱۷.۱۹ % ۲,۲۷۶,۸۵۹ ۷۹.۳۲ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۲۱۷,۸۲۸ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۰۷ ۳.۱۶ % ۴۷۶,۰۳۷ ۱۷.۱۱ % ۲,۲۱۷,۸۲۸ ۷۹.۷۳ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۱۶۷,۲۲۹ ۸۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹,۸۴۰ ۲.۲۱ % ۴۸۱,۳۷۹ ۱۷.۷۷ % ۲,۱۶۷,۲۲۹ ۸۰.۰۲ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۰۹۳,۷۷۸ ۸۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۹۶ ۰.۸۳ % ۴۷۸,۲۴۲ ۱۸.۴۴ % ۲,۰۹۳,۷۷۸ ۸۰.۷۳ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲,۰۲۲,۴۷۶ ۸۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۳۰ ۱.۳۸ % ۴۳۳,۲۷۵ ۱۷.۴ % ۲,۰۲۲,۴۷۶ ۸۱.۲۲ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۱,۰۸۴ ۱۵.۷۷ % ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۱,۰۸۳ ۱۵.۷۷ % ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ %