صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۵ ۱۸.۰۲ % ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۵ ۱۸.۰۲ % ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۲۸ % ۶۰۴,۲۶۴ ۱۸.۰۲ % ۲,۵۳۹,۱۳۶ ۷۵.۷ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲,۴۸۸,۴۳۷ ۷۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۴۵ ۶.۴۲ % ۵۸۴,۰۴۲ ۱۷.۷۹ % ۲,۴۸۸,۴۳۷ ۷۵.۷۹ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲,۴۴۰,۱۲۹ ۷۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۸۳۹ ۶.۹۶ % ۵۷۸,۳۴۳ ۱۷.۸۳ % ۲,۴۴۰,۱۲۹ ۷۵.۲۱ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲,۳۸۳,۷۵۵ ۷۴.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۵۳ ۷.۴۸ % ۵۷۲,۶۲۶ ۱۷.۹۲ % ۲,۳۸۳,۷۵۵ ۷۴.۶ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۲,۴۲۳,۴۶۴ ۷۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۹۵۳ ۷.۳۹ % ۵۷۲,۶۲۶ ۱۷.۷ % ۲,۴۲۳,۴۶۴ ۷۴.۹۱ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۳ ۱۷.۷۹ % ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۳ ۱۷.۷۹ % ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۲۹۹ ۶.۵ % ۵۸۸,۹۰۲ ۱۷.۷۹ % ۲,۵۰۵,۶۱۳ ۷۵.۷ %