صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳,۰۲۷,۴۴۰ ۶۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۳۵۲ ۱۰.۰۲ % ۹۷۲,۲۷۸ ۲۱.۸۷ % ۳,۰۲۷,۴۴۰ ۶۸.۱۱ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۲,۹۰۴,۶۴۵ ۶۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۵ % ۸۹۰,۸۷۱ ۲۱.۰۱ % ۲,۹۰۴,۶۴۵ ۶۸.۴۹ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲,۹۰۵,۶۱۴ ۶۸.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۵ % ۸۹۰,۸۷۱ ۲۱ % ۲,۹۰۵,۶۱۴ ۶۸.۵ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲,۸۱۹,۰۶۷ ۶۷.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۶ % ۹۳۵,۹۸۳ ۲۲.۲۸ % ۲,۸۱۹,۰۶۷ ۶۷.۱۱ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۲,۸۶۶,۷۷۷ ۶۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۳۶ % ۹۸۷,۵۸۹ ۲۲.۹۷ % ۲,۸۶۶,۷۷۷ ۶۶.۶۷ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۴ ۲۳.۴ % ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۴ ۲۳.۴ % ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۴۱۸ ۱۰.۱۵ % ۱,۰۲۷,۲۱۳ ۲۳.۴ % ۲,۹۱۷,۴۵۳ ۶۶.۴۶ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۲,۹۰۲,۶۳۶ ۶۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۳۸۸ ۹.۸۸ % ۱,۰۴۹,۴۷۷ ۲۳.۹۳ % ۲,۹۰۲,۶۳۶ ۶۶.۱۹ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲,۹۴۲,۵۸۰ ۶۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۳۸۸ ۱۰.۱۴ % ۸۹۹,۰۱۱ ۲۱.۰۳ % ۲,۹۴۲,۵۸۰ ۶۸.۸۳ %