صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۵۹ ۰.۲۷ % ۱,۰۶۴,۳۴۹ ۲۹.۹۵ % ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۴۲۳ ۰.۲۷ % ۱,۰۶۴,۳۴۹ ۲۹.۹۵ % ۲,۴۷۹,۷۴۲ ۶۹.۷۸ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲,۴۸۶,۷۲۰ ۷۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۱ ۰.۷۹ % ۱,۰۲۸,۴۱۷ ۲۹.۰۳ % ۲,۴۸۶,۷۲۰ ۷۰.۱۸ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۲,۷۰۴,۴۳۱ ۷۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۱ ۰.۸۱ % ۷۲۴,۱۴۱ ۲۰.۹۵ % ۲,۷۰۴,۴۳۱ ۷۸.۲۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲,۷۳۸,۴۵۱ ۷۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۰۶ ۱.۱۱ % ۷۱۴,۱۸۹ ۲۰.۴۶ % ۲,۷۳۸,۴۵۱ ۷۸.۴۴ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲,۷۰۰,۱۴۳ ۷۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۰۶ ۱.۱۲ % ۷۱۴,۱۸۹ ۲۰.۶۸ % ۲,۷۰۰,۱۴۳ ۷۸.۲ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۶ ۲۱.۰۱ % ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۶ ۲۱.۰۱ % ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۴۹ ۱.۱۳ % ۷۱۸,۱۷۵ ۲۱.۰۱ % ۲,۶۶۱,۱۱۲ ۷۷.۸۶ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۲,۵۴۶,۶۵۱ ۷۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۱۰ ۲.۳۱ % ۶۸۱,۳۹۹ ۲۰.۶۲ % ۲,۵۴۶,۶۵۱ ۷۷.۰۷ %